Meld je aan voor de nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes. Je ontvangt hem 2x per maand.

Klik hier!

IPO

Coördinerend Beleidsadviseur Natuur

Den Haag
€ 6.854 (Maand)
Solliciteer nu

Wij zijn op zoek naar een

Coördinerend Beleidsadviseur Natuur

Ben jij een stevige en ervaren strategisch adviseur met een brede kijk op ontwikkelingen in het landelijk gebied en specifieke ervaring op het gebied van natuur? Wil je een bijdrage leveren aan het oplossen van één van de grootste opgaven voor Nederland, en werken in het hart van de politiek-bestuurlijke besluitvorming waar de komende jaren bepalende keuzes worden gemaakt? 

Weet je lange termijn ontwikkelingen vroegtijdig te signaleren en te duiden en om te zetten in heldere adviezen voor bestuurders met oog voor de doorvertaling naar de uitvoering? Werk je graag onder tijdsdruk in een dynamisch en bestuurlijk dossier? Ben jij een echte netwerker, en lukt het jou om collega’s bij provincies, het rijk en maatschappelijke partijen bij elkaar te brengen? En kijk jij ernaar uit om met provincies een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van het natuurbeleid naar een breder natuurverhaal? 

De gezamenlijke provincies zijn op zoek naar een stevige en kundige coördinerend beleidsadviseur. Ben je onze droom kandidaat? Lees snel verder!   

De opdracht
Sinds de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 kenmerkt de aanpak van het landelijke gebied zich door een zeer hoge dynamiek. Het kabinet en de provincies zijn sinds die tijd op zoek naar volhoudbare en structurele oplossingen voor de ontstane impasse die verdere ontwikkeling van het landelijke en bebouwde gebied op slot zet. Daarbij is eens temeer duidelijk geworden dat een nog stevigere inzet nodig is op verbetering van de Nederlandse natuur. En daarbij gaat het niet alleen om de beschermde natuurgebieden, maar om aansluiting van natuur op alle facetten van onze samenleving. 

Het natuurbeleid is al sinds de decentralisatie in 2013 één van de kerntaken van de provincies. Het vorige Kabinet heeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) een stevige ambitie neergezet voor de ontwikkeling landelijke gebied, waarbij een grote rol wordt gezien voor provincies in de rol van gebiedsregisseur. Er ligt voor provincies dus een grote opgave om natuur te verbeteren, te versterken en te verbinden met andere maatschappelijke opgaven. De vaststelling van de nieuwe Europese verordening voor natuurherstel zal de urgentie van deze opgave alleen maar versterken. 

Binnen het Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied ondersteunt het Team Natuur de provincies met natuurbeleid in de brede zin. Van Natura2000, de uitwerking van natuurdoelanalyses, de beweging naar een natuur inclusievere samenwerking tot het beleid voor de wolf. We doen dit met een gedreven en deskundige groep collega’s, die het leggen van verbinding hoog in het vaandel heeft staan.   

We leveren samen met betrokken IPO-commissies een proactieve bijdrage aan de ontwikkeling van het landelijke gebied, en aan het natuurbeleid in het bijzonder. We bereiden daartoe bestuurlijke afspraken voor over doelen, instrumenten en middelen. We dragen zorg voor afstemming tussen provincies, maar ook met ministeries en maatschappelijke partijen. We ondersteunen de provincies bij de voorbereiding van de uitvoering van de taken. Dat doen we onder meer via een netwerk van interprovinciale werkgroepen.   

We borgen daarbij tijdig en proactief de uitvoerbaarheid van beleid. We adviseren over impact van nieuwe ontwikkelingen. Daarbij zijn we koersvast en adaptief: opgavegericht houden we de lange termijn doelen voor ogen, maar we spelen tevens flexibel in op nieuwe omstandigheden.   

Wie zijn wij?
Het Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied (IPLG) is een coördinerend en ondersteunend programma binnen het IPO. Het helpt de provincies in samenwerking met het Rijk te komen tot een uitvoerbare, haalbare en effectieve aanpak. Ons werk vindt plaats in het centrum van de bestuurlijke besluitvorming. We dragen zorg voor ordentelijke en transparante (interprovinciale en interbestuurlijke) besluitvorming in een duidelijk gestructureerd proces. 

Wij ondersteunen provincies bij gezamenlijke koersbepaling. We doen dat voor zowel de korte als de langere termijn, voor beleid en uitvoering. Dat doen we proactief zonder de verantwoordelijkheden van provincies over te nemen. Daarnaast ondersteunen we provincies om te komen tot duidelijke (samenwerking)afspraken met het Rijk, waarbij ieder bijdraagt vanuit de eigen rol en verantwoordelijkheden. 

Binnen het Interprovinciaal Programma Landelijk Gebied onderscheiden we zes teams, die verdeeld zijn over vier programmamanagers: Landbouw, Natuur, Gebiedsgerichte Aanpak, Vergunningverlening, Strategie en Informatievoorziening. 

De politiek is nooit ver weg, en de frequentie van ambtelijke en bestuurlijke overleggen ligt hoog. Het programma is ambitieus als het gaat om de kwaliteit van stukken, van interne- en van ambtelijke en bestuurlijke overleggen. Ook onze eigen werkwijzen houden we steeds tegen het licht: kunnen we ook dingen níet meer doen, benutten we provincies genoeg, hoe maken we onze stukken nog leesbaarder? Binnen IPLG werken we niet in eilandjes aan thema’s en zoeken we volop de samenwerking met andere programma’s en met BIJ12.   

Wie zoeken we? 
Een ervaren betrokken, daadkrachtige en verbindende strategisch beleidsadviseur. Je hebt ruime ervaring als strategisch adviseur op het gebied van landelijk gebied in een politiek bestuurlijke omgeving, bij voorkeur bij een provincie. Je bent strategisch, analytisch en kijkt vooruit. Tegelijk weet je maatschappelijke en politieke ontwikkelingen en strategie ook te vertalen in effectieve bestuurlijke adviezen met oog voor de uitvoering. Je hebt inzicht in ontwikkelingen in het landelijk gebied en op het gebied van natuur in het bijzonder.   

Je bent omgevingsbewust en legt gemakkelijk verbindingen tussen verschillende opgaven en in de interactie met de verschillende maatschappelijk partners. Je weet andere partijen te enthousiasmeren om deze verbindingen ook te leggen. Dit is met name belangrijk om het natuurverhaal breder te trekken dan verbetering van natuur in natuurgebieden alleen en kijkt daarbij verder dan de geëigende partners in het natuurbeleid. Tegelijk weet je nationale en Europese ontwikkelingen op het vlak van natuur te vertalen naar concrete consequenties voor de provincies. 

Je overziet de inhoud van het programma landelijk gebied en de bestuurlijke/beleidsmatige keuzes en dilemma’s en draagt zorg voor integrale adviezen voor de ambtelijke en bestuurlijke commissie stikstof. Je kunt omgaan met verschillende belangen en een divers krachtenveld. Je werkt en denkt vanuit wat nodig is voor de 12 provincies.   

Taken
Jij bent een stuwende en dragende kracht binnen het team Natuur. Het werkveld natuur is breed en binnen het team maken we samen afspraken over de inzet. Jouw inzet zal in eerste instantie gericht zijn op de volgende onderwerpen:

 • Je ondersteunt en adviseert de provincies over ontwikkelingen in het natuurbeleid. Onderdeel hiervan is:
  • Je bent gesprekspartner voor het Rijk en provincies voor thema’s die ontwikkeling van natuurbeleid raken
  • Je bereidt bestuurlijke adviezen voor met betrekking tot de ontwikkelingen in het natuurbeleid
  • Samen met de portefeuillehouder natuurbeleid van de Ambtelijke Adviescommissie Landelijk Gebied draag je zorg voor afstemming met de provincies in de werkgroep Natuurbeleid. De werkgroep is de plek waar interprovinciaal ontwikkelingen worden gesignaleerd en waar afstemming met provincies plaatsvindt voor bestuurlijke advisering o Je brengt kansen en risico’s in beeld met betrekking tot ontwikkelingen in het natuurbeleid
  • Indien noodzakelijk bereid je in afstemming met de lobbyisten van IPO en provincies vanuit het provinciale belang een inzet voor debatten in de Tweede Kamer over natuurbeleid
 • Je draagt namens de provincies bij aan de uitwerking van de Agenda Natuur inclusief, en bent daar onderdeel van een breed maatschappelijk netwerk. Je bent voor deze agenda aanspreekpunt voor de ambtelijk en bestuurlijke portefeuillehouders in de commissies Landelijk Gebied en Ruimte en Leefomgeving en bereidt bestuurlijke overleggen voor. Je brengt kansen in beeld voor de verbinding van deze agenda met andere opgaven die het provinciale speelveld raken
 • Je ondersteunt de provincies bij de uitvoering van afspraken uit het Natuurpact, waaronder de afspraken over de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland.
 • Je neemt deel aan een team dat de consequenties van de nieuwe EU-verordening natuurherstel in beeld brengt en bereidt daarop advies voor de AAC en BAC Landelijk Gebied.
 • Je voert namens provincies overleg met het ministerie over de voorbereiding van het nationale natuurherstelprogramma en adviseert de bestuurlijke portefeuillehouders over inbreng in het bestuurlijk overleg hierover
 • Je werkt mee aan de voorbereiding van actualisatie van de bestuurlijke afspraken die in het Natuurpact zijn gemaakt over het natuurdomein en bereidt adviezen en voorstellen voor de inzet voor ten behoeve van AAC, BAC en bestuurlijke overleggen.
 • Je bent binnen IPLG en IPO gesprekspartner voor het brede natuurdomein en brengt kansen in beeld voor verbindingen van natuurbeleid met andere opgaven binnen het IPLG en met andere programma’s binnen het IPO
 • Je bent de rechterhand voor de programmamanager bij het inhoudelijk voor- en na bereiden van de stukkenstromen en besluitvorming. Je vertaalt inhoudelijke adviezen in heldere bestuurlijke adviezen waarmee richting kan worden bepaald.
 • Je adviezen sluiten aan op actuele en relevante inzichten uit kennis en wetenschap op beleid/politiek en zo te komen tot beter onderbouwde interventies in programmaorganisatie
 • Je hebt continue aandacht voor de lange termijn vraagstukken en zo werk je aan een toekomstbestendige visie van de programmaorganisatie
 • Je hebt het organisatorisch vermogen om de buitenwereld binnen te brengen en zo de externe oriëntatie van de programmaorganisatie versterken

Wat vragen we?
Jij bent onze gedroomde kandidaat als:

 • je academisch denk- en werkniveau hebt, aangevuld met ervaring in bestuurlijke processen;
 • je aantoonbaar langdurige ervaring hebt met strategische advisering en / of proces- of projectmanagement bij de overheid, bij voorkeur op het gebied van het landelijke gebied, landbouw en natuur (extra punten) en bij voorkeur bij een provincie (extra punten);
 • je politiek-bestuurlijk gevoelig bent
 • je aantoonbare affiniteit hebt met het werkveld (natuur, landbouw, klimaat, water)
 • je beschikt over professionele kennis over ontwikkelingen in het landelijk gebied, en bij voorkeur ook met het natuurbeleid in het bijzonder
 • Je een brede interesse en een brede blik hebt, nieuwsgierigheid bent naar de vraag achter de vraag, het niet vervelend vindt om in een zeer dynamische omgeving proberen tot ordentelijke en gemeenschappelijk gedragen adviezen te komen
 • je een sterke persoonlijkheid en gesprekspartner bent die kan omgaan met verschillende belangen en realiteiten;
 • je beschikt over bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit hebt met het werken in een interbestuurlijke omgeving;
 • je niet alleen oog hebt voor proces en draagvlak maar ook voor resultaten en de koppeling kan leggen met de inhoud / uitvoering en bent een bruggenbouwer met communicatieve vaardigheden en verbindende capaciteiten.
 • Je onder hoge druk effectief en efficiënte kan blijven werken, daarbij lol blijft houden in het werk en je werk met de nodige humor doet.
 • Je andere collega’s motiveert om samen het gewenste resultaat te behalen.

Wat bieden wij?

 • Een contract voor een jaar met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Een salaris in schaal 13 (maximaal 6.854,94 bruto bij een fulltime dienstverband). Inschaling hangt af van kennis en ervaring.
 • Een ABP-pensioen
 • Een studiebudget van €5000 per vijf jaar
 • Een keuzebudget van 22,37% voor extra vrije tijd, studie of meer salaris
 • Een groot en interessant netwerk
 • Een aantrekkelijke reiskostenregeling
 • Een schitterende werkplek op loopafstand in het centrum van Utrecht en Den Haag
 • Maar ook ruimte voor tijd- en plaats onafhankelijk werken

Reageren
Is dit voor jou een uitdagende functie? Dan komen wij graag met jou in gesprek! Nodig jezelf hiertoe uit en geef ons aan wat je voor bagage hebt om in deze functie te excelleren. We lezen graag terug waar voor jou de uitdaging in zit. Wij zien je reactie graag uiterlijk 24 april 2024 tegemoet via onze sollicitatiepagina naar vacatures@ipo.nl, onder vermelding van ‘Coördinerend beleidsadviseur natuur’.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu

Vacature details

Type Dienstverband

Functiecategorieën (meerdere mogelijk)