Algemene Voorwaarden Greenjobs.nl

Versie: Maart 2024

Welkom,

wat goed dat je de tijd neemt om onze algemene voorwaarden door te lezen. Greenjobs.nl is hét vacatureplatform waar werkzoekenden en werkgevers met een hart voor duurzaamheid elkaar vinden. Samen bundelen we onze krachten om het bedrijfsleven en de overheid future proof te maken en meer mensen aan een duurzame baan te helpen.

Deze voorwaarden zijn onze basisregels. Geen verborgen ‘kleine lettertjes’, maar duidelijke en eerlijke afspraken. Lees ze even aandachtig door. Als het goed is zou je geen jurist hoeven in te schakelen om deze voorwaarden te kunnen begrijpen. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op.

1 - Wie wij zijn

Wij zijn Greenjobs.nl. Een B.V. gevestigd in Amsterdam. Wil je iets vragen, melden of gewoon even iets delen dan kan je via de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via de e-mail: info@greenjobs.nl

Via de ouderwetse post: Van Bossestraat 5H, 1051JR, Amsterdam

En dan nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 84083107

BTW-nummer: NL863090175B01

2 - Leeswijzer

Om deze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruikt Greenjobs.nl een aantal begrippen:

 • Jij, je, jou(w): de gebruiker van de website, waaronder in ieder geval de werkgever en de werkzoekende wordt verstaan;
 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail;
 • Website: www.greenjobs.nl;
 • Werkgever: elke onderneming die gebruikmaakt van de dienstverlening van Greenjobs.nl om in contact te komen met werkzoekenden;
 • Werkzoekende: de persoon die van de website gebruikmaakt om op vacatures te kunnen reageren.

3 - Toepassing, aanbod Greenjobs.nl

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, en op iedere aanbieding en overeenkomst van of met Greenjobs.nl.

2. Afwijkende en / of aanvullende afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en gelden enkel voor (dat gedeelte van) de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraak is gemaakt.

3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomst en worden door Greenjobs.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in het aanbod staat, is Greenjobs.nl niet aan deze fout gebonden.

5. Wanneer je deze algemene voorwaarden aanvaardt in naam van een onderneming, garandeer en verklaar je dat jij bevoegd bent om de desbetreffende onderneming te binden aan deze voorwaarden.

4 - Account

1. Wil je een vacature plaatsen via Greenjobs.nl? Dan zal je eerst een account moeten aanmaken. Werkzoekenden kunnen ook een account aanmaken, maar dit is niet verplicht om te kunnen reageren op vacatures. Greenjobs.nl mag te allen tijde zelf bepalen - naar haar eigen inzicht - of zij een account verstrekt. Het kan dus voorkomen dat Greenjobs.nl een account weigert.

2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account.

3. Om een account aan te kunnen maken, moet je in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar oud;
 • Je bent in ieder geval per e-mail bereikbaar;
 • Je hebt alle gegevens waar Greenjobs.nl om vraagt naar waarheid ingevuld;
 • Je verklaart altijd in overeenstemming te zullen handelen met deze voorwaarden en alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Natuurlijk doet Greenjobs.nl haar best om de website zo veilig mogelijk te houden. Desondanks ben alleen jij verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account. Greenjobs.nl gaat er dan ook van uit dat alles wat er op jouw account gebeurt, door jou wordt gedaan. Zorg er dus voor dat jij jouw inloggegevens goed hebt afgeschermd voor anderen, houd je wachtwoord strikt geheim en beveilig jouw verbinding. Ben je erachter gekomen dat iemand jouw account misbruikt (of heb je dit vermoeden)? Laat het Greenjobs.nl direct weten.

5. Voor werkzoekenden geldt dat een account alleen mag worden aangemaakt onder de eigen naam. Voor werkgevers geldt dat een account enkel mag worden aangemaakt onder de eigen (bedrijfs)naam, of de naam van het bedrijf dat de werkgever vertegenwoordigt. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders of om je voor te doen als iemand anders (‘fake profile’).

6. Een werkzoekende mag anderen geen gebruik laten maken van zijn account. Overdracht van het account is verboden.

7. Het kan handig zijn als werkgever om meerdere gebruikers toe te voegen in hetzelfde account. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor alles wat er onder zijn account plaatsvindt, en dus ook voor het handelen van een andere gebruiker onder zijn account. Bovendien verklaart de werkgever enkel gebruikers uit te nodigen indien de werkgever hiertoe bevoegd is, en hij de gegevens die in het account van werkgever zijn opgenomen, mag delen met deze gebruiker. Niet (langer) bevoegde gebruikers dient de werkgever direct te verwijderen.

8. Je mag jouw account niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.

9. Greenjobs.nl heeft geen bewaarplicht voor gegevens of materialen die door Greenjobs.nl zijn ontvangen of ontwikkeld (zoals vacatureteksten, sollicitaties, CV’s en social media advertenties) en is ook niet verplicht om deze gegevens of materialen te retourneren na verwijdering van het account. Voor meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens, kun je de privacy- en cookieverklaring van Greenjobs.nl bekijken.

10. Een storing in jouw account dien jij direct te melden aan Greenjobs.nl, door een e-mail te sturen naar info@greenjobs.nl.

11. Greenjobs.nl behoudt zich het recht voor accounts - zonder opgave van redenen en zonder vooraankondiging - te sluiten. Het account zal in ieder geval worden gesloten, wanneer:

 • jij je niet houdt aan deze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving;
 • je niet (langer) bevoegd bent om gebruik te maken van een account.

12. Greenjobs.nl kan ondersteuning verlenen bij het gebruik van het account, maar is hiertoe niet verplicht.

13. Wees je ervan bewust dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de juistheid van de (contact-)gegevens in jouw account.

5 - Vacature plaatsen

1. Werkgever dient zelf de vacature te plaatsen via zijn of haar account.

2. Werkgever zorgt voor de volledige aanlevering van de relevante content (vacaturetekst, contactgegevens, etc.). Werkgever dient zich ervan bewust te zijn dat Greenjobs.nl naar haar eigen (creatieve en technische) inzicht de inhoud of vormgeving van (geplaatste) vacatures mag bepalen, dan wel wijzigen.

3. Greenjobs.nl controleert aangeleverde content niet. Werkgever is zelf dus volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature. Werkgever garandeert in ieder geval dat:

 • de vacature niet misleidend is en gericht is op een bestaande en openstaande positie;
 • de vacature slechts betrekking heeft op één enkele positie of één project;
 • de vacaturetekst geen (hyper)links naar de websites van derde partijen bevat, tenzij Greenjobs.nl daarvoor goedkeuring heeft gegeven;
 • de vacature geen andere logo’s, merken of handelsnamen bevat dan die van de organisatie van de werkgever (tenzij de werkgever toestemming hiervoor heeft gekregen);
 • de vacature voldoet aan de doelstelling van Greenjobs.nl op het gebied van duurzaamheid;
 • de vacature accuraat en up-to-date is;
 • de vacature in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de vacature geen e-mailadres bevat, tenzij de werkgever voor een betaald pakket of abonnement heeft gekozen;
 • deze de vacature onmiddellijk zal verwijderen wanneer de positie is vervuld of is ingetrokken. Indien de werkgever dit nalaat, mag Greenjobs.nl de vacature zelf verwijderen.

4. Houd er rekening mee dat Greenjobs.nl elke (plaatsing van een) vacature kan weigeren of verwijderen, om welke reden dan ook, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

5. Het gekozen pakket of abonnement is medebepalend voor de rangschikking van de vacature(s).

6. Indien de werkgever een pakket of abonnement afneemt waarvan een social media campagne deel uitmaakt, is de werkgever zich ervan bewust dat:

 • Greenjobs.nl zelf de vormgeving en stijl van de social media post bepaalt en de werkgever hierover geen zeggenschap heeft;
 • De post eenmalig op het LinkedIn, Facebook en Instagram kanaal van Greenjobs.nl zal worden geplaatst;
 • De post enkel in de feed van de social media kanalen van Greenjobs.nl zal worden geplaatst en Greenjobs.nl niet kan garanderen dat de post ook in stories e.d. zal verschijnen;
 • De post binnen 7 werkdagen na plaatsing van de vacature in het Greenjobs.nl systeem online zal worden geplaatst op de 3 social media kanalen van Greenjobs.nl; LinkedIn, Instagram en Facebook;
 • De werkgever krijgt geen melding van de plaatsing van de post en zal de post op de social media kanalen van Greenjobs.nl kunnen vinden;
 • De post - nadat deze is geplaatst - niet kan worden aangepast;
 • Greenjobs.nl niet garandeert dat de post (voor een bepaalde periode) ‘bovenaan’ de feed van Greenjobs.nl zal (blijven) staan.

7. Bovenstaande zes punten uit dit artikel zijn ook geldig indien vacatures van een werkgever via een automatische koppeling met een (werken-bij) site van een werkgever worden aangeleverd.

8. Een abonnement voor het onbeperkt vacatures plaatsten heeft een looptijd van drie, zes, negen of twaalf maanden. Werkgever kan het door hem gekozen abonnement binnen de looptijd van het abonnement niet opzeggen. Na afloop van de looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door Werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  6 - Bedrijfspagina’s voor werkgevers

  1. Greenjobs.nl biedt de werkgever een extra mogelijkheid om het bedrijf van werkgever op de kaart te zetten. Met een bedrijfspagina valt de werkgever extra op, zodat het juiste talent nog gemakkelijker gevonden kan worden.
  2. De abonnementskosten voor een bedrijfspagina worden aan het begin van elke maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.
  3. Greenjobs.nl bepaalt naar eigen inzicht of werkgever voldoet aan de vereisten voor een bedrijfspagina. Greenjobs.nl kan een aanmelding altijd weigeren.
  4. Een abonnement voor een bedrijfspagina heeft een minimale looptijd van zes maanden. Werkgever kan het abonnement binnen de minimale looptijd niet opzeggen. Na afloop van de minimale looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  5. Greenjobs.nl kan het abonnement voor een bedrijfspagina te allen tijde opzeggen, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaalt Greenjobs.nl dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan werkgever is toe te rekenen. Greenjobs.nl zal in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bedragen die Greenjobs.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  6. Greenjobs.nl streeft ernaar de bedrijfspagina binnen 7 dagen na ontvangst van de door werkgever ingevulde vragenlijst en ontvangen afbeeldingen / video's, op haar website te plaatsen.
  7. Werkgever is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie die op de bedrijfspagina van werkgever wordt getoond. Werkgever kan de informatie niet direct zelf wijzigen op de bedrijfspagina van werkgever. Hiervoor dient werkgever Greenjobs.nl te contacteren door een e-mail te sturen naar info@greenjobs.nl.
  8. Werkgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de bedrijfspagina en garandeert dat de inhoud geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en dat third party links niet schadelijk zijn. Werkgever vrijwaart Greenjobs.nl voor alle aanspraken van derden in dit verband.
  9. Greenjobs.nl zal de door werkgever geplaatste vacatures - die op Greenjobs.nl staan - op de bedrijfspagina van werkgever vermelden. Werkgever is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van vacatures op Greenjobs.nl.
  10. Greenjobs.nl garandeert niet dat een bedrijfspagina tot (extra) reacties zal leiden op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website.
  11. Greenjobs.nl maakt gebruikt van de Google Maps API om de bedrijfslocatie te kunnen weergeven op de bedrijfspagina van werkgever. Werkgever gaat akkoord met de Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth en het privacybeleid van Google.

  7 - Gedragscode

  1. Greenjobs.nl vindt het belangrijk dat haar website een safe place is en verwacht dat jij de website en elke andere gebruiker van de website, met respect behandelt.

  2. Je mag in ieder geval niet:

  • spam of ongevraagde berichten uploaden of verzenden naar andere gebruikers;
  • content plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, etc.) van derden, waaronder ook portretrechten en persoonlijkheidsrechten worden verstaan;
  • content plaatsen die onwettig, gewelddadig, discriminerend, pornografisch, intimiderend of bedreigend is;
  • een onbevoegde toegang geven tot jouw account;
  • content plaatsen die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • informatie verstrekken die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
  • je bezighouden met het ‘hacken’ van de website, al dan niet met geautomatiseerde middelen (scrape, crawler, spider, etc.);
  • de website, software, data of andere materialen waarvan het intellectuele eigendom bij Greenjobs.nl rust, (de)compileren, kopiëren, bewerken of ontleden en je mag ook niet proberen om (op andere wijze) de broncode van de website / software te achterhalen;
  • gebruikmaken van de website op een manier dat daardoor een storing of vertraging ontstaat (bijvoorbeeld door het uploaden van grote hoeveelheden data);
  • reclame maken of (hyper)links plaatsen ten behoeve van de promotie van jouw (eigen) producten en diensten.

  3. Als jij je niet aan het bovenstaande houdt, kan Greenjobs.nl jouw account zonder voorafgaande aankondiging onmiddellijk opschorten of verwijderen. Jij bent aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van een overtreding.

  8 - Privacy

  1. Wanneer je gebruikmaakt van de website, verwerkt Greenjobs.nl (persoons)gegevens. In de privacy- en cookieverklaring kun je hier van alles over lezen. Werkgevers verklaren de gegevens van werkzoekenden niet voor andere doeleinden te gebruiken, dan waarvoor ze de gegevens hebben ontvangen (i.e. voor het vervullen van de vacature) en verklaren zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het in dit artikel gestelde, verbeurt de werkgever aan Greenjobs.nl een direct opeisbare boete van € 2.000,- (tweeduizend euro) per overtreding c.q. per werkzoekende.

  9 - Prijzen

  1. Werkzoekenden kunnen zich (vooralsnog) gratis aanmelden op de website en kunnen ook gratis reageren op vacatures. Werkgevers kunnen gratis gebruikmaken van het Freemium pakket: voor alle overige pakketten en abonnementen is een vergoeding verschuldigd. De meest recente prijzen en pakketten staan altijd gepubliceerd op de website van Greenjobs.nl. Voor de prijzen van een abonnement wordt je schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld.

  2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

  3. Greenjobs.nl kan op elk gewenst moment de prijzen wijzigen of besluiten om een gratis feature van de website (bijvoorbeeld voor werkzoekenden) tegen betaling beschikbaar te stellen. Wijzigingen van belastingen, accijns en heffingen van overheidswege zullen altijd worden doorberekend aan de werkgever.

  10 - Betaling

  1. Nadat de werkgever een betaald pakket of abonnement heeft afgenomen, ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.

  2. De factuur moet worden voldaan zonder opschorting, korting of verrekening.

  3. Greenjobs.nl factureert het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. De werkgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Greenjobs.nl.

  4. Indien de werkgever binnen de genoemde betalingstermijn niet betaalt, verkeert deze direct in verzuim (een nadere ingebrekestelling is niet vereist). Greenjobs.nl mag dan vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn is verstreken de wettelijke handelsrente vorderen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de werkgever, met een minimum van EUR 150,-. Greenjobs.nl hoeft niet aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

  5. Indien de werkgever de betaling niet op tijd heeft voldaan of de gevraagde content m.b.t. de vacature(s) niet volledig aanlevert, is Greenjobs.nl gerechtigd plaatsing te weigeren of uit te stellen, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de overeenkomst verschuldigd is.

  6. Greenjobs.nl biedt de werkgever een extra mogelijkheid om een abonnement af te nemen. Met een abonnement kan een werkgever voor een bepaalde duur vacatures online plaatsen. Meer over het abonnement:

  1. De abonnementskosten worden aan het begin van elke maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.
  2. Een abonnement voor het onbeperkt vacatures plaatsten heeft een looptijd van drie, zes, negen of twaalf maanden. Werkgever kan het door hem gekozen abonnement binnen de looptijd van het abonnement niet opzeggen. Na afloop van de looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door Werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  3. Greenjobs.nl kan het abonnement voor een te allen tijde opzeggen, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaalt Greenjobs.nl dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan werkgever is toe te rekenen. Greenjobs.nl zal in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bedragen die Greenjobs.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  11 - Geen garanties, “as is”

  1. Greenjobs.nl garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen functioneert en aan al jouw verwachtingen voldoet. Greenjobs.nl spant zich natuurlijk in om eventuele fouten of onderbrekingen van de website tijdig op te lossen.

  2. Greenjobs.nl kan helaas niet garanderen dat de website vrij is van malware en kan ook niet voorkomen dat onbevoegden zich (onrechtmatig) toegang (proberen te) verschaffen tot jouw gegevens. Het gebruik van Greenjobs.nl is jouw eigen risico.

  3. Greenjobs.nl kan bovendien geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de website. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er spel- of typefouten op de website staan. Greenjobs.nl is hiervoor niet aansprakelijk.

  4. Greenjobs.nl is geen (arbeids)bemiddelaar, agent, intermediair of detacheerder. Greenjobs.nl maakt het mogelijk om vacatures te plaatsen en hierop te reageren, maar vervult verder geen actieve (werving- en selectie) rol. Greenjobs.nl garandeert niet dat er reacties zullen komen op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website. Greenjobs.nl kan ook nooit garanderen dat de werkgever contact met jou (i.e. werkzoekende) opneemt.

  5. Greenjobs.nl garandeert niet dat de content op de website, zoals vacatures, contactgegevens, CV’s, motivatiebrieven e.d., correct en up-to-date zijn. Greenjobs.nl verifieert niet de identiteit van werkzoekenden / werkgevers en kan op geen enkele wijze garanderen dat de door de werkzoekende / werkgever verzonden informatie, correct is.

  6. Greenjobs.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

  12 - Jouw licentie aan Greenjobs.nl

  1. Het kan voorkomen dat de content (zoals teksten, logo’s of foto’s) die jij op de website van Greenjobs.nl plaatst, beschermd wordt door het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, etc.). Je dient er altijd voor te zorgen dat de content die jij plaatst van jou is (‘jij hebt het intellectuele eigendom’) of dat je de benodigde (gebruiks-)rechten hebt gekregen.

  2. Wat van jou is, is van jou. Jij bent eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de content die jij plaatst op de website. Alhoewel Greenjobs.nl geen eigenaar is van jouw content, heeft Greenjobs.nl wel jouw toestemming nodig om deze content te kunnen gebruiken. Dit betekent dat wanneer jij content op de website plaatst (bijvoorbeeld door het aanleveren van een vacaturetekst of het uploaden van een CV) jij Greenjobs.nl een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie verleent om jouw content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, te distribueren en te publiceren via alle media of distributiemethoden die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. De toestemming die jij aan Greenjobs.nl geeft, zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de website en de social media kanalen van Greenjobs.nl.

  3. Je begrijpt dat Greenjobs.nl niet gehouden is tot het geheimhouden van de desbetreffende content.

  4. Jij vrijwaart Greenjobs.nl tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door jou verstrekte materialen en gegevens aan Greenjobs.

  5. Greenjobs.nl kan jouw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor promotionele doeleinden.

  13 - De licentie die jij van Greenjobs.nl krijgt

  1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de website en alle overige door Greenjobs.nl ter beschikking gestelde materialen en informatie, rusten bij Greenjobs.nl of haar licentiegevers.

  2. Jij krijgt van Greenjobs.nl een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de website, voor het doel en de duur van jouw overeenkomst met Greenjobs.nl

  14 - Beëindiging overeenkomst

  1. Wanneer Werkgever een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van een betaald pakket, zoals het Premium, Premium Social of Social Plus pakket, dan kan de overeenkomst niet opgezegd of ontbonden worden. Ook wanneer Werkgever een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van een abonnement, dan kan de overeenkomst niet opgezegd of ontbonden worden. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk.

  2. In alle gevallen waarin jij de bepalingen uit deze algemene voorwaarden schendt, kan Greenjobs.nl de overeenkomst met jou direct beëindigen, het account verwijderen, dan wel de toegang tot de website ontzeggen. Greenjobs.nl is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende schade en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

  3. Greenjobs.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de werkgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de werkgever wordt aangevraagd dan wel uitgesproken of indien de onderneming van de werkgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Greenjobs.nl zal in geval van een dergelijke beëindiging nooit tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Elke vordering van Greenjobs.nl op de werkgever is in dit geval direct en volledig opeisbaar. Reeds betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd.

  15 - Overmacht

  1. Greenjobs.nl hoeft haar verplichtingen niet na te komen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt - naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald - onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, quarantainemaatregelen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken - voorzien of niet voorzien - waarop Greenjobs.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Greenjobs.nl redelijkerwijs niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

  2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden is de werkgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Vervolgens heeft Greenjobs.nl het recht om - voor zover van belang - reeds betaalde vergoedingen terug te storten, of om de vergoeding in de vorm van een voucher uit te keren.

  16 - Vragen of klachten

  1. Heb je een vraag of een klacht over - het gebruik van - de website? Dan kun je Greenjobs.nl mailen via info@greenjobs.nl.

  2. Ben je een werkgever en heb je een klacht over de dienstverlening van Greenjobs.nl? Dan dien je uiterlijk binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst een klacht in te dienen. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat de betaling mag worden opgeschort.

  3. Greenjobs.nl zal binnen 14 kalenderdagen reageren op een binnengekomen vraag of klacht.

  17 - Beperking van aansprakelijkheid

  1. Is Greenjobs.nl de afspraken die zij met jou heeft gemaakt, niet nagekomen? Dan is het goed om je ervan bewust te zijn dat de aansprakelijkheid van Greenjobs.nl beperkt is. In dit artikel vertelt Greenjobs.nl jou hoe zij haar aansprakelijkheid heeft beperkt.

  2. Voor zover wettelijk toegestaan en voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van Greenjobs.nl als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, te allen tijde uitgesloten.

  3. Greenjobs.nl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Voorbeelden van indirecte schade: reputatieschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, enzovoorts.

  4. De aansprakelijkheid van Greenjobs.nl is in iedere geval altijd beperkt tot het bedrag dat via haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de volledige aansprakelijkheid van Greenjobs.nl beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van het deel van de overeenkomst waar Greenjobs.nl aansprakelijk voor is, met altijd een maximum van EUR 500,-.

  5. Is de schade veroorzaakt omdat Greenjobs.nl deze met opzet heeft veroorzaakt of omdat Greenjobs.nl bewust roekeloos heeft gehandeld? Dan is Greenjobs.nl wel aansprakelijk voor jouw schade.

  6. Iedere vordering en / of claim, verjaart tegen Greenjobs.nl binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

  18 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen jou en Greenjobs.nl is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

  19 - Tot slot

  1. Greenjobs.nl mag deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. De aangepaste voorwaarden zullen op www.greenjobs.nl worden geplaatst en Greenjobs.nl zal jou hiervan op de hoogte stellen. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat Greenjobs.nl jou hiervan op de hoogte heeft gesteld, te laten weten. Doe je dit niet, of blijf je gebruikmaken van de website? Dan gaat Greenjobs.nl ervan uit dat je akkoord bent.

  2. Greenjobs.nl mag haar rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat Greenjobs.nl hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven (deze bepaling geldt ook bij overname van de bedrijfsactiviteiten van de werkgever).

  3. Mocht de rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

  4. Greenjobs.nl kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 6:76 BW zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.