5 dec. 2023, 16:16

Werken bij een Provincie: Wat houdt het in?

Werken bij een Provincie: Wat houdt het in?

Verken de boeiende wereld van werk en duurzaamheid bij Nederlandse Provincies. Elke provincie in Nederland draagt een unieke identiteit en biedt een scala aan kansen en uitdagingen voor degenen die er willen werken. Van het uitgestrekte landschap van Gelderland tot de diverse regio's verspreid over het land, ontdek hoe banen bij de provincie variëren, van beleidsvorming tot duurzaamheid. Ontdek meer over de intrigerende mogelijkheden en de impact die werken bij de provincie kan hebben op jou en je gemeenschap. In deze blog lees je alles over Provincies, duurzaamheid en duurzame vacatures bij Provincies.

In Nederland zijn twaalf Provincies die elk een unieke identiteit, uitdagingen en kansen bieden voor mensen die er willen werken. De grootste provincie in Nederland is Gelderland, met een uitgestrekt landschap en diverse regio's.

(Duurzame) vacatures bij de Provincie

Bij de provincie zijn er verschillende soorten banen beschikbaar, variërend van beleidsmedewerkers tot ambtenaren ruimtelijke ordening, milieudeskundigen, juridisch adviseurs en communicatieadviseurs. Deze banen hebben betrekking op het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, het ondersteunen van regelgeving en het communiceren met belanghebbenden en burgers.

Duurzaamheid bij Provincies, wat doen Provincies nu precies aan duurzaamheid?

Een van de cruciale aspecten van werken bij de provincie is de focus op duurzaamheid. Provincies spelen een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame ontwikkeling. Ze initiëren en ondersteunen projecten voor hernieuwbare energie, behoud van natuur, duurzame mobiliteit en een circulaire economie. Medewerkers binnen de provincie hebben de kans om bij te dragen aan deze belangrijke initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van de leefomgeving en het verminderen van de impact op het milieu.

Werken bij een Provincie

Wat het werken bij de provincie extra aantrekkelijk maakt, is de mogelijkheid om directe impact te hebben op de regio waarin je leeft. Door betrokken te zijn bij beleidsvorming en projecten, kunnen medewerkers echt een verschil maken in hun lokale gemeenschap. De diverse taken die je als medewerker bij de provincie kunt hebben, zorgen voor een gevarieerde en boeiende werkomgeving. Deze variatie biedt niet alleen nieuwe uitdagingen maar ook mogelijkheden voor persoonlijke en professionele groei.

Bovendien is werken bij de provincie intrinsiek verbonden met maatschappelijke relevantie. Het is een kans om actief bij te dragen aan het welzijn van de samenleving door te werken aan duurzame oplossingen die de kwaliteit van leven verbeteren voor huidige en toekomstige generaties.

Kortom, werken bij de provincie biedt niet alleen een boeiende en gevarieerde werkomgeving, maar ook de mogelijkheid om een tastbare bijdrage te leveren aan de maatschappij en de leefomgeving. Dit maakt het een aantrekkelijke keuze voor mensen die op zoek zijn naar een betekenisvolle carrière in publieke dienstverlening.

Wil je ook met of voor een Provincie werken? Check dan snel alle vacatures die te maken hebben met werken bij of voor een Provincie.

De 12 Nederlandse Provincies en duurzaamheid

Duurzaamheid bij Provincie Zeeland
Bij de Provincie Zeeland zetten ze zicht vol in op duurzame mobiliteit: Het doel van de Provincie Zeeland is dat in 2030 de uitstoot van alle bewegingen met 49% is verminderd. In 2050 moeten onze verplaatsingen volledig uitstootvrij zijn. Daarvoor zullen ze zichzelf en de goederen schoner en slimmer moeten gaan vervoeren. Dat vereist een overgang naar voertuigen zonder uitstoot en van bezit naar gebruik.
Wist je dat Provincie Zeeland zijn eigen energieakkoord heeft? Het Zeeuws Energie Akkoord. Wereldwijd zorgen menselijke activiteiten voor de uitstoot van broeikasgassen. Daardoor wordt het steeds warmer. Om dit tegen te gaan ondertekenden vele landen het klimaatakkoord van Parijs. In 2020 is in Zeeland samen met partners, inwoners en bedrijven het Zeeuws Energie Akkoord opgezet. Daaruit is de Regionale Energie Strategie (RES) gevormd. In de RES staan de plannen voor de opwekking en transport van duurzame energie, het verwarmen van gebouwen, en voor schone en slimme mobiliteit.
Het provinciehuis van de Provincie Zeeland is gevestigd in Middelburg.

Duurzaamheid bij Provincie Noord-Holland
In 2050 wil Noord-Holland klimaatneutraal en circulair zijn. Het doel: de CO2-uitstoot en het gebruik van fossiele brandstoffen verminderen. Ook willen ze bestand zijn tegen extreme weersveranderingen. Dat heeft gevolgen voor bijvoorbeeld wonen, werken, vervoer en landbouw. Ze werken aan de energietransitie, aan een circulaire economie, duurzaam wonen en duurzame infrastructuur. Ook zorgen ze ervoor dat het energienetwerk deze veranderingen aankan. De provincie draagt bij aan innovatieve technologie om deze doelen te bereiken.
Het kantoor van de Provincie Noord-Holland vind je in Haarlem.

Duurzaamheid bij Provincie Gelderland
Provincie Gelderland is bevlogen over het thema duurzaamheid en heeft een hele handige verzamelpagina met daarin alle activiteiten rondom duurzaamheid. Zo hebben ze bijvoorbeeld een Circulair Ondernemersloket wat het MKB op weg helpt met de circulaire economie en het verminderen van CO2. De provincie is verder erg druk met de Warmtetransitie: Ze schakelen af van aardgas en gaan de huizen en gebouwen anders verwarmen. Daarvoor werken ze nauw samen met het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijf Alliander in de omschakeling naar duurzame warmtebronnen. Het doel? In 2050 gebruiken ze alleen nog duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. 
Het provinciehuis van de Provincie Gelderland staat in Arnhem.

Duurzaamheid bij Provincie Flevoland
In 2030 wil provincie Flevoland volledig energieneutraal zijn en in 2050 willen ze CO2-neutraal zijn. Een flinke opgave waar ze hard aan werken.Flevoland staat bekend om haar windmolens. Bijna een kwart van alle windenergie komt uit onze provincie. Maar ook op andere gebieden is Flevoland actief om de energie in Flevoland zo duurzaam mogelijk te maken. Bijvoorbeeld met zonne-energie en warmte uit de bodem of water. En dat doet de provincie niet alleen, maar altijd in samenwerking met andere overheden, organisaties en de Flevolanders zelf. Daarom is de provincie ook een partner in de Flevolandse Energie Agenda.
Het kantoor van de Provincie Flevoland is gevestigd in Lelystad.

Duurzaamheid bij Provincie Limburg
De Provincie Limburg werkt samen met inwoners, instellingen en het bedrijfsleven aan de energietransitie en een passende energiemix voor Limburg op weg naar 2030. Alle oplossingen in de energietransitie zijn nodig. Zo kijken ze naar de meer reguliere opwekmogelijkheden zoals zon- en windenergie, maar ze kijken ook naar geothermie, duurzame gassen en kernenergie. Daarbij zijn ze gebonden aan de mogelijkheden die het energienetwerk aankan. De transportschaarste die speelt zorgt ervoor dat de energietransitie vertraagt. De Provincie Limburg wil haar inwoners helpen met verduurzamen. Ze geven goede voorbeelden over wat je kan doen om energie te besparen.
Het kantoor van de Provincie Limburg staat in Maastricht.

Duurzaamheid bij Provincie Noord-Brabant
Duurzaamheid is voor de provincie de basis van het beleid. Brabant wil een provincie zijn die economische, sociale én ecologische vooruitgang boekt. Een circulaire economie vraagt een ingrijpende verandering van het gebruik van afval en grondstoffen. Dit heeft gevolgen voor de hele maatschappij. De provincie steunt initiatieven die bijdragen aan deze omschakeling en stimuleert bedrijven en kennisinstellingen om samen te werken aan bijvoorbeeld producten van nieuwe materialen en processen waardoor minder wordt verspild. Verder is er een handige site over Circulariteit & Duurzaamheid vol met tips.
Het provinciehuis van de Provincie Noord-Brabant is in Den Bosch te vinden.

Duurzaamheid bij Provincie Zuid-Holland
In het energieprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ staat hoe de provincie de komende jaren werkt aan de overgang naar duurzame energie in Zuid-Holland. Met het programma ‘Schone Energie voor Iedereen’ draagt de provincie bij aan het landelijke doel om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot uit te stoten. Maar de opbrengsten voor Zuid-Holland zijn veel groter. Schone lucht en een gezondere leefomgeving bijvoorbeeld.
Het provinciehuis van de Provincie Zuid-Holland is gevestigd in Den Haag.

Duurzaamheid bij Provincie Overijssel
Een duurzame economie is belangrijk om Overijssel aantrekkelijk te houden. Daarom investeren ze in schone vormen van energieopwekking. Op het gebied van verduurzaming heeft de Nederlandse overheid 3 hoofddoelstellingen voor 2050. Allereerst wil men in 2050 beschikken over een volledig duurzame energievoorziening. Daarnaast wil men een economie ontwikkelen waarin afval niet bestaat en waarin grondstoffen steeds opnieuw gebruikt worden. Ten slotte wil Overijssel Nederland klimaatadaptief inrichten, zodat het bestand is tegen de veranderingen van het klimaat met bijbehorende gevolgen. Ondernemers kunnen met name een bijdrage leveren op het gebied van de energietransitie en circulaire economie.
Het kantoor van de Provincie Overijssel staat in Zwolle.

Duurzaamheid bij Provincie Drenthe
In het kader van de klimaatafspraken reist Drenthe vanaf 2050 met zero emissie. De invloed van mobiliteit op de totale CO2 uitstoot in Drenthe is 30% van het geheel. En dat is niet gek. In Drenthe zijn de afstanden tot voorzieningen groot en er is relatief veel autogebruik. Er liggen kansen voor schoner reizen met de auto, bijvoorbeeld elektrische auto’s en auto’s op waterstof. Drenthe richt zich de komende jaren op regionale samenwerking, duurzame aanbesteding en inkoop, realisatie van een dekkend netwerk van laadinfrastructuur, stimuleren van verduurzaming in de logistiek, het stimuleren van innovaties en het verduurzamen van onze hun vloot en personenmobiliteit.
Het provinciehuis van de Provincie Drenthe staat in Assen

Duurzaamheid bij Provincie Utrecht
Het doel van de provincie is om in 2050 klimaatneutraal (CO2-neutraal)te zijn. Dat betekent dat ze binnen de provincie net zoveel duurzame energie produceren als dat ze verbruiken. In het programmaplan Energietransitie 2020- 2025 staat hoe ze daar de komende jaren aan werken. Provincie Utrecht heeft een aantal ambities: Uiterlijk in 2040 wordt alle binnen de provincie Utrecht benodigde energie duurzaam opgewekt, tijdens deze collegeperiode is de jaarlijkse besparing van het energiegebruik in de provincie tenminste 1,5 procent, over de periode tot 2023 betekent dit een afname van minimaal 9 procent ten opzichte van het energiegebruik in 2017, In 2023 wekken ze in de provincie Utrecht 16 procent van het energiegebruik duurzaam op en ze houden de voortgang van de energietransitie in de gaten en brengen jaarlijks in beeld wat de resultaten zijn op het gebied van hernieuwbare energie, energiegebruik en CO2-reductie.
Het provinciehuis van de Provincie Utrecht is gevestigd in Utrecht

Duurzaamheid bij Provincie Friesland
De provincie Fryslân wil haar bijdrage leveren aan de energietransitie en het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen om de opwarming van de aarde zo veel mogelijk tegen te gaan. Deze opwarming heeft zowel wereldwijd als voor Fryslân grote gevolgen. Zoals de stijging van de zeespiegel, verzilting, veenoxidatie, bodemdaling en extreem weer. Voorliggend Energieprogramma “Energieprogramma provincie Fryslân 2022-2025” beschrijft hoe ze in de provincie Fryslân de komende jaren in samenwerking met andere overheden, maatschappelijke organisaties en het Friese bedrijfsleven, bijdragen aan de energietransitie. Waarom? Omdat ze de aarde – en dus ook de provincie - goed willen achterlaten voor toekomstige generaties.
Het kantoor van de Provincie Friesland is te vinden in Leeuwarden

Duurzaamheid bij Provincie Groningen
De provincie werkt steeds aan het duurzamer maken van de eigen organisatie. Ze hebben een programma Duurzame Ontwikkeling met de titel 'Op weg naar een toekomstbestendige provincie Groningen.' Dit zorgt ervoor dat duurzaamheid direct wordt meegenomen in al de werkzaamheden. In het programma staan de provinciale duurzaamheidsdoelen, hoe ze werken aan duurzaamheid en welke projecten er lopen op het gebied van duurzaamheid. Groningen werkt aan duurzaamheidsdoelen op het gebied van de overgang naar duurzame energie (energietransitie), duurzame mobiliteit, duurzame landbouw, circulaire economie, leefbaarheid, veiligheid, levensstijl en natuur en landschap.
Het provinciehuis van de Provincie Groningen staat in Groningen

*Bronvermelding afbeelding: LinkedIn - Provincie Zuid-Holland

Vond je deze blog handig en interessant? Misschien zijn deze blogs op Greenjobs.nl dan ook wat voor je: