Meld je aan voor de nieuwsbrief van Greenjobs.nl die 2x per maand in je inbox verschijnt met de laatste duurzame vacatures, -(werk)tips en duurzame nieuwtjes.

Klik hier!

Klimaatstichting HIER/Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

Projectmanager Communicatie CO2-Prestatieladder Europa

Utrecht
€ 3.440 - € 3.990 (Maand)

Projectmanager Communicatie CO2-Prestatieladder Europa


De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) zoekt per direct een Projectmanager communicatie Europa.

Als Projectmanager communicatie Europa heb je een enorm veelzijdige functie. Je bent verantwoordelijk voor onze internationale communicatie rondom het project CO2-Prestatieladder Europa. Je ontwikkelt de communicatiestrategie voor het project en coördineert de communicatie in de verschillende betrokken Europese landen. Je bent daarvoor steeds in contact met de bij het project betrokken internationale partners. Je draagt hiermee bij aan de impact van de CO2-Prestatieladder om Europa duurzamer te maken.

Ben jij communicatief en organisatorisch sterk, en vind je het een uitdaging om binnen een gedreven team aan de slag te gaan met veel (inter)nationale stakeholders voor de introductie van de CO2-Prestatieladder in Europa? Dan zoeken we jou!

SKAO en Klimaatstichting HIER

Je komt voor de duur van het project in dienst van Klimaatstichting HIER. HIER is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Dat doen we door praktisch te helpen, op de plek waar je altijd bent: HIER. Of je nu in huis aan de slag wilt, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen. HIER voert het secretariaat voor de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO is eigenaar en beheerder van de CO2-Prestatieladder.

De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Meer dan 1350 organisaties zijn inmiddels gecertificeerd voor de CO2Prestatieladder en meer dan 300 opdrachtgevers zetten ‘de Ladder’ in bij aanbestedingen. Deze aantallen nemen snel toe.

Het succes van de CO2-Prestatieladder is ook in het buitenland opgemerkt. Vanwege de interesse uit het buitenland werkt SKAO sinds 2021 aan de uitrol van de CO2-Prestatieladder in Europa. Nu gaat dit project een volgende fase in waarin er in diverse Europese landen gestart zal worden met het gebruik van de CO2-Prestatieladder. Communicatie speelt een belangrijke rol om de betrokkenheid van Europese bedrijven en overheden hierbij te vergroten en om deze partijen te ondersteunen bij de implementatie. We zoeken een Projectmanager communicatie voor de coördinatie en uitvoering van deze taken.

Kerntaken:

Je bent verantwoordelijk voor de communicatieactiviteiten van het project.

Je schrijft het internationale communicatieplan en bewaakt de voortgang van de uitvoering ervan.

Je onderhoudt het contact met onze internationale projectpartners over de communicatie en begeleidt de uitvoering van de communicatieprojecten in het buitenland.

Je werkt mee aan het herinrichten van de website van SKAO voor een internationaal publiek.

Je houdt onze Engelstalige website up to date.

Je produceert zelfstandig content voor sociale media en de website van SKAO, onder meer in de vorm van praktijkverhalen over de impact van de CO2-Prestatieladder voor een internationale doelgroep.

Je organiseert bijeenkomsten en evenementen.

Ervaring:

Je hebt minimaal vijf jaar relevante werkervaring als projectmanager in de communicatie, internationale werkervaring is een pré.

Je hebt ervaring met het vertalen van (digitale) trends en ontwikkelingen naar een communicatieaanpak. Je hebt ervaring met het zelfstandig uitvoeren van (communicatie)projecten, van A tot Z.

Je beheersing van het Engels in woord en geschrift is uitstekend. Andere talen zijn een pré.

Je hebt affiniteit met duurzaamheid, de energietransitie en maatschappelijk verantwoord inkopen.

Profiel:

Je bent communicatief en strategisch sterk: je kunt goed meedenken over strategische boodschappen en kunt complexe vraagstukken goed verwoorden, in woord en op papier.

Je bent organisatorisch sterk: je bent goed in het overzicht bewaren, bent zorgvuldig en let op details.

Je bent een professional en een teamspeler. Je bent sterk in contact maken. Jouw drijfveer is het gezamenlijke belang. Wat willen we bereiken en hoe realiseren we dat? Je bent goed in het managen van verwachtingen.

Je bent creatief, zelfstandig en pragmatisch.

Het geeft je energie om (in een veranderende organisatie) mee te denken over de beste manieren van (samen)werken. Je neemt je ervaring mee en brengt nieuwe inzichten.

Je kunt opereren in een ingewikkeld en groot krachtenveld en hebt gevoel voor strategie en (politieke) verhoudingen.

Wij bieden:
Een leuke organisatie met een collegiale, informele, maar professionele werksfeer. HIER is een organisatie van ruim 25 personen, gehuisvest in de binnenstad van Utrecht. HIER is geen doorsnee maatschappelijke organisatie. We zijn positief, realistisch, jong en vooral enthousiast over de veranderingen die we willen bereiken.

De arbeidsovereenkomst is voor de duur van een jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Het betreft een functie van minstens 32 uur per week. Het bruto aanvangssalaris ligt, afhankelijk ervaring, tussen de € 3.440,- en € 3.990,- bij een fulltime dienstverband (40 uur per week).

Meer informatie of reageren?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maud Vastbinder (maud.vastbinder@skao.nl, 06 1474 4877). Op www.co2-prestatieladder.nl vind je meer informatie over SKAO en de CO2-Prestatieladder en op www.hier.nu meer informatie over HIER.

Reageren kan door je CV en motivatie t/m 4 juni 2023 te mailen naar info@skao.nl o.v.v. Projectmanager Communicatie CO2-Prestatieladder Europa.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Communication Manager CO2 Performance Ladder Europe

The Foundation for Climate Friendly Procurement & Business (SKAO) is looking for a Communication Manager Europe.

The CO2 Performance Ladder is always evolving and SKAO is the heart of a large network of organizations that are actively and ambitiously working on CO2 reduction. As Communication Manager for the CO2 Performance Ladder Europe you will be simultaneously working within a small team and a large network of enthusiastic stakeholders to communicate the impact of 'the Ladder' - and the opportunities it offers - beyond the Netherlands.

As Communication Manager Europe you take charge of our international communications regarding the project CO2 Performance Ladder Europe. You develop the communication strategy for the project and coordinate the communication in the participating countries. Are you communicatively and organizationally strong, and do you enjoy the challenge of working within a dedicated team with many (inter)national stakeholders for the introduction of the CO2 Performance Ladder in Europe? Then we are looking for you!

Klimaatstichting HIER (HERE Climate Foundation)

For the duration of the project you are employed by the HERE Climate Foundation (HIER). HIER is a foundation that motivates people to do something about the climate problem. We do that by providing practical help, right where you always are: HERE. Whether you want to get started at home, generate your own energy with the neighborhood or reduce carbon emissions at work. HIER runs the secretariat for the Foundation for Climate Friendly Procurement & Business (SKAO). SKAO is the owner and manager of the CO2 Performance Ladder. The CO2 Performance Ladder is the largest sustainability instrument in the Netherlands. More than 1350 organizations have a certificate and more than 300 clients use 'the Ladder' in tenders.

The success of the CO2 Performance Ladder has also been noticed abroad. Therefore, SKAO has been working on the rollout of the CO2 Performance Ladder in Europe since 2021 and is now embarking on concrete implementation in a number of countries. Communication will play an important role to stimulate European companies and governments to participate in the project and to support these parties in implementing the CO2 Performance Ladder. To this end, we are looking for a Communication Manager Europe.

Core tasks:

You are largely responsible for the communication of this project.

You write the international communication plan and supervise and execute (communication) projects.

You maintain contact with our international partners regarding all communication aspects of the project.

You contribute to the redesign of the SKAO website for an international audience.

You keep our English website up to date.

You produce content for social media and SKAO's website, such as real-life stories about the impact of the CO2 Performance Ladder for an international audience.

You organize meetings and events.

Experience:

You have at least five years of relevant work experience, international work experience is an advantage.

You have experience in carrying out (communication) projects independently, from A to Z.

Your command of English in word and writing is excellent. Other languages are an advantage.

You have a fluent pen, are communicatively strong and can present yourself.

You have an affinity with sustainability, the energy transition and corporate social responsibility.

Profile:

You are communicatively and strategically strong: you are good at thinking about strategic messages and can articulate complex issues well, both verbally and on paper.

You are a professional and a team player. You are strong in making contact. Your motivation is the common interest. What do we want to achieve and how do we achieve it? You are good at managing expectations.

You are organizationally strong: you are good at keeping an overview, are careful and pay attention to details.

You are flexible. As colleagues in a small team you are there for each other.

It gives you energy to think (in a changing organization) about the best ways to work (together). You bring your experience and new insights.

You can operate in a complex and large force field and have a feeling for strategy and (political) relations.

You are creative, independent and pragmatic.

We offer:
A nice organization with a collegial, informal, but professional working atmosphere. HIER is an organization of over 25 people, housed in downtown Utrecht in an old school building. HIER is not your average social organization. We are positive, realistic, young and above all enthusiastic about the changes we want to achieve.

The employment contract is for the duration of one year with the possibility of extension. It is a position of at least 32 hours per week. The gross starting salary is, depending on your education and experience, between € 3.440,- and € 3.990,- for full-time employment (40 hours per week).

Are you looking for more information or would you like to respond?
For more information please contact SKAO via Maud Vastbinder (maud.vastbinder@skao.nl, 0031 6 1474 4877). At www.co2performanceladder.com you can find more information about SKAO and the CO2 Performance Ladder and at www.hier.nu you can find more information about HERE.

You can apply by sending your CV and motivation until June 4th 2023 to info@skao.nl with reference Communication Manager CO2 Performance Ladder Europe.

Klimaatstichting HIER/Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)

Bedrijfspagina 1 vacature

Vacature details

Werkregio

Dienstverband

Functiegroep (meerdere mogelijk)