Meld je aan voor de nieuwsbrief met de laatste vacatures, werktips en duurzame nieuwtjes. Je ontvangt hem 2x per maand.

Klik hier!

Sustainable Talent

(Junior) Sustainability Data Analyst | Hogewoning B.V.

Rijnsburg
Solliciteer nu

Duurzame strategie houdt van data. Houd jij ook van datagericht strategische keuzes maken? Wil jij graag in duurzaamheid werken en sta je stevig in je schoenen in een commerciële omgeving? Als (Junior) Sustainability Data Analist aan jou de taak om de aangeleverde data te verwerken en daarmee impact te maken in de internationale maakindustrie.

Hogewoning B.V. is een sterk groeiend bedrijf in de interieur decoratie branche. Jaarlijks worden meerdere collecties gemaakt, waarbij gebruik wordt gemaakt van zowel eigen expertise als externe designers. Het bedrijf kent een lange traditie van internationale trendsetting in de home deco en opereert krachtig en dynamisch.

Voor ons team zoeken wij een:

(Junior) Sustainability Data Analist

Als Junior Sustainability Data Analist word jij dé data expert op het gebied van duurzaamheid binnen Hogewoning.

Als Junior Sustainability Data Analist speel jij een cruciale rol in het duurzaamheidsbeleid van Hogewoning. Je bent verantwoordelijk voor het verzamelen, analyseren en interpreteren van duurzaamheidsgegevens. Je werkt nauw samen met onze sustainability manager om onze milieu-impact in kaart te brengen voor de CSRD, zoals de CO2-uitstoot, (circulair) materiaalgebruik en energieverbruik. Dankzij deze data bouwen we en realiseren we onze duurzaamheidsstrategie.

Wat ga je doen?

 • Verzamelen van duurzaamheidsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder interne systemen, externe rapporten en openbare databases;
 • Analyseren van duurzaamheidsgegevens om trends, patronen en correlaties te identificeren die relevant zijn voor de bedrijfsstrategie en duurzaamheidsdoelstellingen;
 • Ontwikkelen van geautomatiseerde rapportagesystemen en dashboards om duurzaamheidsprestaties bij te houden en te communiceren aan belanghebbenden;
 • Samenwerken met verschillende afdelingen, waaronder duurzaamheid, operations, finance en marketing, om gegevensbehoeften te identificeren en te vervullen;
 • Identificeren van kansen voor verbetering op het gebied van duurzaamheid op basis van data-analyse en het doen van aanbevelingen voor acties;
 • Ondersteunen van duurzaamheidsrapportageprocessen voor externe belanghebbenden, zoals investeerders, klanten en regelgevende instanties.

Voor de functie vragen wij het volgende:

Competenties

 • Vereist werk- en denkniveau ligt op bachelor niveau;
 • Jij hebt als (Junior) Sustainability Data Analist minimaal 1-3 jaar aantoonbare ervaring;
 • Project management is een belangrijk onderdeel van deze rol, je bent in staat om projectmatig te denken en follow up te geven aan de doelen en afspraken die gemaakt worden;
 • Je hebt analytische vaardigheden en daarmee het vermogen om complexe gegevens te begrijpen, te analyseren en te interpreteren;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, met het vermogen om technische concepten duidelijk over te brengen aan niet-technische belanghebbenden;
 • Je bent handig met de computer, er wordt namelijk veel gewerkt met Excel en cloudbased tools;
 • Resultaatgerichtheid, je stelt samen met de Sustainability Manager duidelijke doelstellingen, je houdt jezelf en het team verantwoordelijk voor het behalen van die doelen, en neemt actie om obstakels te overwinnen en successen te behalen;
 • Het spreken van de Nederlandse taal is voor deze functie geen vereiste, maar het helpt als je bereid bent om dit te willen leren.

Benodigde persoonlijke eigenschappen

 • Creativiteit – vindingrijk in het bedenken van oplossingen, nieuwe invalshoeken, maar ook bij het geven van presentaties en trainingen.
 • Stressbestendig – blijft effectief presenteren bij tegenslagen, teleurstelling of tijdsdruk. Blijft klam en reageert in het belang van de zaak.
 • Flexibel – en aanpassingsvermogen in een snel veranderende omgeving
 • Innovatief denkvermogen en de bereidheid om nieuwe ideeën en benaderingen te verkennen.
 • Zelfstarter met het vermogen om zelfstandig te werken en initiatief te nemen.
 • Een sterke ethische basis en een toewijding aan het bevorderen van duurzaamheid binnen en buiten de organisatie

We hebben grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Als Junior Sustainability Data Analist ben je nauw betrokken bij het inzichtelijk maken van onze gehele uitstoot in de keten met als einddoel om CO₂-neutraal te zijn. Andere belangrijke thema’s zijn circulariteit en het materiaalgebruik. Daarnaast zijn er ook veel sociale vraagstukken, zoals de arbeidsomstandigheden in de keten.

Er is een nieuwe Sustainability Manager aangesteld om de duurzaamheidsstrategie verder vorm te geven en te implementeren. Nu is het belangrijk dat er een uitvoerend persoon, met een datagedreven achtergrond, de data projectmatig gaat helpen verwerken.

Wij bieden jou daarvoor:

 • Een interessante en dynamische functie voor 40 uur per week, binnen een slagvaardige organisatie en een toegewijd team;
 • Een goed marktconform salaris;
 • Als leidinggevende een ervaren Sustainability Manager met teamspirit en persoonsgerichte leidinggevende stijl waarvan je veel kunt leren;
 • Daarnaast bieden wij 25 vakantiedagen op basis van een fulltime dienstverband;
 • Een goede pensioenregeling en winstuitkering;
 • Je krijgt de beschikking over een laptop en telefoon;
 • Een dagelijkse heerlijke en gezonde lunch. Voor ons een belangrijk moment van de dag.

Informatie & solliciteren

Graag ontvangen wij jouw motivatiebrief en CV.
De werving en selectie verloopt via Sustainable Talent. Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Annick Schmeddes van Sustainable Talent via

annick@sustainabletalent.nl of bellen naar +31654392115.

In de week van 6 en 13 mei zullen de eerste gespreksrondes plaatsvinden met Sustainable Talent. De overige gespreksrondes zullen plaatsvinden bij Hogewoning. In overleg kunnen er referenties opgevraagd worden.

................

Sustainable strategy loves data. Do you also love making data-driven strategic decisions? Do you want to work in sustainability and thrive in a commercial environment? As a (Junior) Sustainability Data Analyst, it’s your task to process the provided data and thereby make an impact in the international manufacturing industry.

Hogewoning B.V. is a rapidly growing company in the interior decoration sector. Multiple collections are produced annually, utilizing both in-house expertise and external designers. The company has a long tradition of international trendsetting in home decor and operates with strength and dynamism.

For our team, we are looking for a:

(Junior) Sustainability Data Analyst

As a Junior Sustainability Data Analyst, you’ll become the data expert in sustainability within Hogewoning.

As a Junior Sustainability Data Analyst, you play a crucial role in Hogewoning’s sustainability policy. You’re responsible for collecting, analysing, and interpreting sustainability data. You work closely with our sustainability manager to map our environmental impact for the CSRD, such as CO2-emissions, (circular) material usage, and energy consumption. Thanks to this data, we build and realize our sustainability strategy.

What will you do?

 • Collecting sustainability data from various sources, including internal systems, external reports, and public databases;
 • Analysing sustainability data to identify trends, patterns, and correlations relevant to business strategy and sustainability goals;
 • Developing automated reporting systems and dashboards to track and communicate sustainability performance to stakeholders;
 • Collaborating with various departments, including sustainability, operations, finance, and marketing, to identify and fulfil data needs;
 • Identifying opportunities for sustainability improvement based on data analysis and making recommendations for actions;
 • Supporting sustainability reporting processes for external stakeholders, such as investors, customers, and regulatory authorities.

For the position, we require the following:

Competencies

 • Required education and thinking level is at bachelor’s level;
 • You have a minimum of 1-3 years of proven experience as a (Junior) Sustainability Data Analyst;
 • Project management is an important part of this role, you can think in terms of projects and follow up on goals and agreements made;
 • You have analytical skills and the ability to understand, analyse, and interpret complex data;
 • Excellent communication skills, both verbal and written, with the ability to clearly convey technical concepts to non-technical stakeholders;
 • Computer proficiency is essential, as much work involves Excel and cloud-based tools;
 • Results-oriented; you set clear objectives with the Sustainability Manager, hold yourself and the team accountable for achieving those goals, and take action to overcome obstacles and achieve success;
 • Dutch language proficiency is not required for this position, but it’s helpful if you’re willing to learn.

Required Personal Qualities

 • Creativity – resourceful in devising solutions, new perspectives, and in presenting and training;
 • Resilience – remains effective in presenting despite setbacks, disappointment, or time pressure. Stays calm and reacts in the interest of the matter;
 • Flexibility – adaptability in a rapidly changing environment;
 • Innovative thinking and willingness to explore new ideas and approaches;
 • Self-starter with the ability to work independently and take initiative;
 • Strong ethical foundation and commitment to promoting sustainability within and outside the organization.

We have significant ambitions in sustainability. As a Junior Sustainability Data Analyst, you’ll be closely involved in making our entire chain emissions transparent with the ultimate goal of achieving carbon neutrality. Other important themes include circularity and material usage. Additionally, there are many social issues, such as labour conditions in the chain.

A new Sustainability Manager has been appointed to further shape and implement the sustainability strategy. Now it’s important to have an executive person, with a data-driven background, to help process the data in a project-oriented manner.

What we offer:

 • An interesting and dynamic position for 40 hours per week, within an dynamic organization and a dedicated team;
 • A competitive salary aligned with the market;
 • As a supervisor, an experienced Sustainability Manager with team spirit and a people-centred leadership style from whom you can learn a lot;
 • Additionally, we offer 25 vacation days based on a full-time employment;
 • A good pension scheme and profit sharing;
 • You’ll be provided with a laptop and phone;
 • A daily delicious and healthy lunch. For us, an important moment of the day.

Information & Application

We look forward to receiving your motivation letter and CV.

Recruitment and selection will be managed through Sustainable Talent. For more information about the vacancy, you can contact Annick Schmeddes from Sustainable Talent via annick@sustainabletalent.nl or call +31654392115.

The first interview rounds with Sustainable Talent will take place in the week of May 6th and 13th. The remaining interview rounds will be held at Hogewoning. References may be requested upon agreement.

Solliciteer nu

Vacature details

Type Dienstverband

Branche (meerdere mogelijk)

Functiecategorieën (meerdere mogelijk)