Werkgever

Maak een werkgevers account en plaats vacatures
Om vacatures te plaatsen dien je een werkgevers account aan te maken. Een verificatielink wordt gestuurd naar het e-mailadres dat je opgeeft. Let op: ben je werkzoekende? Klik op werkzoekende.

Ik heb al een account

Algemene Voorwaarden Greenjobs.nl

Versie: Maart 2024

Welkom,

wat goed dat je de tijd neemt om onze algemene voorwaarden door te lezen. Greenjobs.nl is hét vacatureplatform waar werkzoekenden en werkgevers met een hart voor duurzaamheid elkaar vinden. Samen bundelen we onze krachten om het bedrijfsleven en de overheid future proof te maken en meer mensen aan een duurzame baan te helpen.

Deze voorwaarden zijn onze basisregels. Geen verborgen ‘kleine lettertjes’, maar duidelijke en eerlijke afspraken. Lees ze even aandachtig door. Als het goed is zou je geen jurist hoeven in te schakelen om deze voorwaarden te kunnen begrijpen. Heb je toch nog vragen? Neem dan gerust contact op.

1 - Wie wij zijn

Wij zijn Greenjobs.nl. Een B.V. gevestigd in Amsterdam. Wil je iets vragen, melden of gewoon even iets delen dan kan je via de volgende manieren contact met ons opnemen:

Via de e-mail: info@greenjobs.nl

Via de ouderwetse post: Van Bossestraat 5H, 1051JR, Amsterdam

En dan nog een paar belangrijke nummers:

KvK-nummer: 84083107

BTW-nummer: NL863090175B01

2 - Leeswijzer

Om deze voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruikt Greenjobs.nl een aantal begrippen:

 • Jij, je, jou(w): de gebruiker van de website, waaronder in ieder geval de werkgever en de werkzoekende wordt verstaan;
 • Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post of e-mail;
 • Website: www.greenjobs.nl;
 • Werkgever: elke onderneming die gebruikmaakt van de dienstverlening van Greenjobs.nl om in contact te komen met werkzoekenden;
 • Werkzoekende: de persoon die van de website gebruikmaakt om op vacatures te kunnen reageren.

3 - Toepassing, aanbod Greenjobs.nl

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, en op iedere aanbieding en overeenkomst van of met Greenjobs.nl.

2. Afwijkende en / of aanvullende afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en gelden enkel voor (dat gedeelte van) de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraak is gemaakt.

3. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de overeenkomst en worden door Greenjobs.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in het aanbod staat, is Greenjobs.nl niet aan deze fout gebonden.

5. Wanneer je deze algemene voorwaarden aanvaardt in naam van een onderneming, garandeer en verklaar je dat jij bevoegd bent om de desbetreffende onderneming te binden aan deze voorwaarden.

4 - Account

1. Wil je een vacature plaatsen via Greenjobs.nl? Dan zal je eerst een account moeten aanmaken. Werkzoekenden kunnen ook een account aanmaken, maar dit is niet verplicht om te kunnen reageren op vacatures. Greenjobs.nl mag te allen tijde zelf bepalen - naar haar eigen inzicht - of zij een account verstrekt. Het kan dus voorkomen dat Greenjobs.nl een account weigert.

2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account.

3. Om een account aan te kunnen maken, moet je in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

 • Je bent minimaal 18 jaar oud;
 • Je bent in ieder geval per e-mail bereikbaar;
 • Je hebt alle gegevens waar Greenjobs.nl om vraagt naar waarheid ingevuld;
 • Je verklaart altijd in overeenstemming te zullen handelen met deze voorwaarden en alle relevante toepasselijke wet- en regelgeving.

4. Natuurlijk doet Greenjobs.nl haar best om de website zo veilig mogelijk te houden. Desondanks ben alleen jij verantwoordelijk voor het gebruik van jouw account. Greenjobs.nl gaat er dan ook van uit dat alles wat er op jouw account gebeurt, door jou wordt gedaan. Zorg er dus voor dat jij jouw inloggegevens goed hebt afgeschermd voor anderen, houd je wachtwoord strikt geheim en beveilig jouw verbinding. Ben je erachter gekomen dat iemand jouw account misbruikt (of heb je dit vermoeden)? Laat het Greenjobs.nl direct weten.

5. Voor werkzoekenden geldt dat een account alleen mag worden aangemaakt onder de eigen naam. Voor werkgevers geldt dat een account enkel mag worden aangemaakt onder de eigen (bedrijfs)naam, of de naam van het bedrijf dat de werkgever vertegenwoordigt. Het is dan ook uitdrukkelijk niet toegestaan om een account aan te maken onder de naam van iemand anders of om je voor te doen als iemand anders (‘fake profile’).

6. Een werkzoekende mag anderen geen gebruik laten maken van zijn account. Overdracht van het account is verboden.

7. Het kan handig zijn als werkgever om meerdere gebruikers toe te voegen in hetzelfde account. De werkgever is volledig verantwoordelijk voor alles wat er onder zijn account plaatsvindt, en dus ook voor het handelen van een andere gebruiker onder zijn account. Bovendien verklaart de werkgever enkel gebruikers uit te nodigen indien de werkgever hiertoe bevoegd is, en hij de gegevens die in het account van werkgever zijn opgenomen, mag delen met deze gebruiker. Niet (langer) bevoegde gebruikers dient de werkgever direct te verwijderen.

8. Je mag jouw account niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.

9. Greenjobs.nl heeft geen bewaarplicht voor gegevens of materialen die door Greenjobs.nl zijn ontvangen of ontwikkeld (zoals vacatureteksten, sollicitaties, CV’s en social media advertenties) en is ook niet verplicht om deze gegevens of materialen te retourneren na verwijdering van het account. Voor meer informatie over het verwijderen van persoonsgegevens, kun je de privacy- en cookieverklaring van Greenjobs.nl bekijken.

10. Een storing in jouw account dien jij direct te melden aan Greenjobs.nl, door een e-mail te sturen naar info@greenjobs.nl.

11. Greenjobs.nl behoudt zich het recht voor accounts - zonder opgave van redenen en zonder vooraankondiging - te sluiten. Het account zal in ieder geval worden gesloten, wanneer:

 • jij je niet houdt aan deze algemene voorwaarden of de Nederlandse wet- en regelgeving;
 • je niet (langer) bevoegd bent om gebruik te maken van een account.

12. Greenjobs.nl kan ondersteuning verlenen bij het gebruik van het account, maar is hiertoe niet verplicht.

13. Wees je ervan bewust dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de juistheid van de (contact-)gegevens in jouw account.

5 - Vacature plaatsen

1. Werkgever dient zelf de vacature te plaatsen via zijn of haar account.

2. Werkgever zorgt voor de volledige aanlevering van de relevante content (vacaturetekst, contactgegevens, etc.). Werkgever dient zich ervan bewust te zijn dat Greenjobs.nl naar haar eigen (creatieve en technische) inzicht de inhoud of vormgeving van (geplaatste) vacatures mag bepalen, dan wel wijzigen.

3. Greenjobs.nl controleert aangeleverde content niet. Werkgever is zelf dus volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de vacature. Werkgever garandeert in ieder geval dat:

 • de vacature niet misleidend is en gericht is op een bestaande en openstaande positie;
 • de vacature slechts betrekking heeft op één enkele positie of één project;
 • de vacaturetekst geen (hyper)links naar de websites van derde partijen bevat, tenzij Greenjobs.nl daarvoor goedkeuring heeft gegeven;
 • de vacature geen andere logo’s, merken of handelsnamen bevat dan die van de organisatie van de werkgever (tenzij de werkgever toestemming hiervoor heeft gekregen);
 • de vacature voldoet aan de doelstelling van Greenjobs.nl op het gebied van duurzaamheid;
 • de vacature accuraat en up-to-date is;
 • de vacature in overeenstemming is met alle toepasselijke wet- en regelgeving;
 • de vacature geen e-mailadres bevat, tenzij de werkgever voor een betaald pakket of abonnement heeft gekozen;
 • deze de vacature onmiddellijk zal verwijderen wanneer de positie is vervuld of is ingetrokken. Indien de werkgever dit nalaat, mag Greenjobs.nl de vacature zelf verwijderen.

4. Houd er rekening mee dat Greenjobs.nl elke (plaatsing van een) vacature kan weigeren of verwijderen, om welke reden dan ook, zonder dat dit leidt tot schadeplichtigheid.

5. Het gekozen pakket of abonnement is medebepalend voor de rangschikking van de vacature(s).

6. Indien de werkgever een pakket of abonnement afneemt waarvan een social media campagne deel uitmaakt, is de werkgever zich ervan bewust dat:

 • Greenjobs.nl zelf de vormgeving en stijl van de social media post bepaalt en de werkgever hierover geen zeggenschap heeft;
 • De post eenmalig op het LinkedIn, Facebook en Instagram kanaal van Greenjobs.nl zal worden geplaatst;
 • De post enkel in de feed van de social media kanalen van Greenjobs.nl zal worden geplaatst en Greenjobs.nl niet kan garanderen dat de post ook in stories e.d. zal verschijnen;
 • De post binnen 7 werkdagen na plaatsing van de vacature in het Greenjobs.nl systeem online zal worden geplaatst op de 3 social media kanalen van Greenjobs.nl; LinkedIn, Instagram en Facebook;
 • De werkgever krijgt geen melding van de plaatsing van de post en zal de post op de social media kanalen van Greenjobs.nl kunnen vinden;
 • De post - nadat deze is geplaatst - niet kan worden aangepast;
 • Greenjobs.nl niet garandeert dat de post (voor een bepaalde periode) ‘bovenaan’ de feed van Greenjobs.nl zal (blijven) staan.

7. Bovenstaande zes punten uit dit artikel zijn ook geldig indien vacatures van een werkgever via een automatische koppeling met een (werken-bij) site van een werkgever worden aangeleverd.

8. Een abonnement voor het onbeperkt vacatures plaatsten heeft een looptijd van drie, zes, negen of twaalf maanden. Werkgever kan het door hem gekozen abonnement binnen de looptijd van het abonnement niet opzeggen. Na afloop van de looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door Werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  6 - Bedrijfspagina’s voor werkgevers

  1. Greenjobs.nl biedt de werkgever een extra mogelijkheid om het bedrijf van werkgever op de kaart te zetten. Met een bedrijfspagina valt de werkgever extra op, zodat het juiste talent nog gemakkelijker gevonden kan worden.
  2. De abonnementskosten voor een bedrijfspagina worden aan het begin van elke maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.
  3. Greenjobs.nl bepaalt naar eigen inzicht of werkgever voldoet aan de vereisten voor een bedrijfspagina. Greenjobs.nl kan een aanmelding altijd weigeren.
  4. Een abonnement voor een bedrijfspagina heeft een minimale looptijd van zes maanden. Werkgever kan het abonnement binnen de minimale looptijd niet opzeggen. Na afloop van de minimale looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
  5. Greenjobs.nl kan het abonnement voor een bedrijfspagina te allen tijde opzeggen, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaalt Greenjobs.nl dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan werkgever is toe te rekenen. Greenjobs.nl zal in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bedragen die Greenjobs.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
  6. Greenjobs.nl streeft ernaar de bedrijfspagina binnen 7 dagen na ontvangst van de door werkgever ingevulde vragenlijst en ontvangen afbeeldingen / video's, op haar website te plaatsen.
  7. Werkgever is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de informatie die op de bedrijfspagina van werkgever wordt getoond. Werkgever kan de informatie niet direct zelf wijzigen op de bedrijfspagina van werkgever. Hiervoor dient werkgever Greenjobs.nl te contacteren door een e-mail te sturen naar info@greenjobs.nl.
  8. Werkgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de bedrijfspagina en garandeert dat de inhoud geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden en dat third party links niet schadelijk zijn. Werkgever vrijwaart Greenjobs.nl voor alle aanspraken van derden in dit verband.
  9. Greenjobs.nl zal de door werkgever geplaatste vacatures - die op Greenjobs.nl staan - op de bedrijfspagina van werkgever vermelden. Werkgever is echter te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het plaatsen van vacatures op Greenjobs.nl.
  10. Greenjobs.nl garandeert niet dat een bedrijfspagina tot (extra) reacties zal leiden op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website.
  11. Greenjobs.nl maakt gebruikt van de Google Maps API om de bedrijfslocatie te kunnen weergeven op de bedrijfspagina van werkgever. Werkgever gaat akkoord met de Aanvullende servicevoorwaarden voor Google Maps/Google Earth en het privacybeleid van Google.

  7 - Gedragscode

  1. Greenjobs.nl vindt het belangrijk dat haar website een safe place is en verwacht dat jij de website en elke andere gebruiker van de website, met respect behandelt.

  2. Je mag in ieder geval niet:

  • spam of ongevraagde berichten uploaden of verzenden naar andere gebruikers;
  • content plaatsen die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten, merkenrechten, octrooirechten, etc.) van derden, waaronder ook portretrechten en persoonlijkheidsrechten worden verstaan;
  • content plaatsen die onwettig, gewelddadig, discriminerend, pornografisch, intimiderend of bedreigend is;
  • een onbevoegde toegang geven tot jouw account;
  • content plaatsen die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving;
  • informatie verstrekken die onjuist, onnauwkeurig of misleidend is;
  • je bezighouden met het ‘hacken’ van de website, al dan niet met geautomatiseerde middelen (scrape, crawler, spider, etc.);
  • de website, software, data of andere materialen waarvan het intellectuele eigendom bij Greenjobs.nl rust, (de)compileren, kopiëren, bewerken of ontleden en je mag ook niet proberen om (op andere wijze) de broncode van de website / software te achterhalen;
  • gebruikmaken van de website op een manier dat daardoor een storing of vertraging ontstaat (bijvoorbeeld door het uploaden van grote hoeveelheden data);
  • reclame maken of (hyper)links plaatsen ten behoeve van de promotie van jouw (eigen) producten en diensten.

  3. Als jij je niet aan het bovenstaande houdt, kan Greenjobs.nl jouw account zonder voorafgaande aankondiging onmiddellijk opschorten of verwijderen. Jij bent aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van een overtreding.

  8 - Privacy

  1. Wanneer je gebruikmaakt van de website, verwerkt Greenjobs.nl (persoons)gegevens. In de privacy- en cookieverklaring kun je hier van alles over lezen. Werkgevers verklaren de gegevens van werkzoekenden niet voor andere doeleinden te gebruiken, dan waarvoor ze de gegevens hebben ontvangen (i.e. voor het vervullen van de vacature) en verklaren zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Bij gebruik van de gegevens in strijd met het in dit artikel gestelde, verbeurt de werkgever aan Greenjobs.nl een direct opeisbare boete van € 2.000,- (tweeduizend euro) per overtreding c.q. per werkzoekende.

  9 - Prijzen

  1. Werkzoekenden kunnen zich (vooralsnog) gratis aanmelden op de website en kunnen ook gratis reageren op vacatures. Werkgevers kunnen gratis gebruikmaken van het Freemium pakket: voor alle overige pakketten en abonnementen is een vergoeding verschuldigd. De meest recente prijzen en pakketten staan altijd gepubliceerd op de website van Greenjobs.nl. Voor de prijzen van een abonnement wordt je schriftelijk (per e-mail) op de hoogte gesteld.

  2. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW.

  3. Greenjobs.nl kan op elk gewenst moment de prijzen wijzigen of besluiten om een gratis feature van de website (bijvoorbeeld voor werkzoekenden) tegen betaling beschikbaar te stellen. Wijzigingen van belastingen, accijns en heffingen van overheidswege zullen altijd worden doorberekend aan de werkgever.

  10 - Betaling

  1. Nadat de werkgever een betaald pakket of abonnement heeft afgenomen, ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.

  2. De factuur moet worden voldaan zonder opschorting, korting of verrekening.

  3. Greenjobs.nl factureert het verschuldigde bedrag in zijn geheel, tenzij anders overeengekomen. De werkgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Greenjobs.nl.

  4. Indien de werkgever binnen de genoemde betalingstermijn niet betaalt, verkeert deze direct in verzuim (een nadere ingebrekestelling is niet vereist). Greenjobs.nl mag dan vanaf de eerste dag nadat de betalingstermijn is verstreken de wettelijke handelsrente vorderen. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor rekening van de werkgever, met een minimum van EUR 150,-. Greenjobs.nl hoeft niet aan te tonen dat deze kosten ook daadwerkelijk zijn gemaakt.

  5. Indien de werkgever de betaling niet op tijd heeft voldaan of de gevraagde content m.b.t. de vacature(s) niet volledig aanlevert, is Greenjobs.nl gerechtigd plaatsing te weigeren of uit te stellen, maar niettemin het tarief in rekening te brengen dat op grond van de overeenkomst verschuldigd is.

  6. Greenjobs.nl biedt de werkgever een extra mogelijkheid om een abonnement af te nemen. Met een abonnement kan een werkgever voor een bepaalde duur vacatures online plaatsen. Meer over het abonnement:

  1. De abonnementskosten worden aan het begin van elke maand in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt de werkgever een factuur die binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum moet zijn voldaan.
  2. Een abonnement voor het onbeperkt vacatures plaatsten heeft een looptijd van drie, zes, negen of twaalf maanden. Werkgever kan het door hem gekozen abonnement binnen de looptijd van het abonnement niet opzeggen. Na afloop van de looptijd wordt het abonnement stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door Werkgever schriftelijk wordt beëindigd, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

  3. Greenjobs.nl kan het abonnement voor een te allen tijde opzeggen, zonder dat daarvoor enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is. Natuurlijk betaalt Greenjobs.nl dan het bedrag terug voor de nog niet daadwerkelijk afgenomen periode, tenzij de beëindiging aan werkgever is toe te rekenen. Greenjobs.nl zal in geval van opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging nooit gehouden zijn tot het betalen van een schadevergoeding. Bedragen die Greenjobs.nl voor de ontbinding heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

  11 - Geen garanties, “as is”

  1. Greenjobs.nl garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen functioneert en aan al jouw verwachtingen voldoet. Greenjobs.nl spant zich natuurlijk in om eventuele fouten of onderbrekingen van de website tijdig op te lossen.

  2. Greenjobs.nl kan helaas niet garanderen dat de website vrij is van malware en kan ook niet voorkomen dat onbevoegden zich (onrechtmatig) toegang (proberen te) verschaffen tot jouw gegevens. Het gebruik van Greenjobs.nl is jouw eigen risico.

  3. Greenjobs.nl kan bovendien geen enkele garantie geven met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de website. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat er spel- of typefouten op de website staan. Greenjobs.nl is hiervoor niet aansprakelijk.

  4. Greenjobs.nl is geen (arbeids)bemiddelaar, agent, intermediair of detacheerder. Greenjobs.nl maakt het mogelijk om vacatures te plaatsen en hierop te reageren, maar vervult verder geen actieve (werving- en selectie) rol. Greenjobs.nl garandeert niet dat er reacties zullen komen op een geplaatste vacature en dat er een geschikte kandidaat zal worden gevonden via de website. Greenjobs.nl kan ook nooit garanderen dat de werkgever contact met jou (i.e. werkzoekende) opneemt.

  5. Greenjobs.nl garandeert niet dat de content op de website, zoals vacatures, contactgegevens, CV’s, motivatiebrieven e.d., correct en up-to-date zijn. Greenjobs.nl verifieert niet de identiteit van werkzoekenden / werkgevers en kan op geen enkele wijze garanderen dat de door de werkzoekende / werkgever verzonden informatie, correct is.

  6. Greenjobs.nl is niet aansprakelijk voor het verlies van gegevens.

  12 - Jouw licentie aan Greenjobs.nl

  1. Het kan voorkomen dat de content (zoals teksten, logo’s of foto’s) die jij op de website van Greenjobs.nl plaatst, beschermd wordt door het intellectuele eigendomsrecht (auteursrecht, merkenrecht, etc.). Je dient er altijd voor te zorgen dat de content die jij plaatst van jou is (‘jij hebt het intellectuele eigendom’) of dat je de benodigde (gebruiks-)rechten hebt gekregen.

  2. Wat van jou is, is van jou. Jij bent eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op de content die jij plaatst op de website. Alhoewel Greenjobs.nl geen eigenaar is van jouw content, heeft Greenjobs.nl wel jouw toestemming nodig om deze content te kunnen gebruiken. Dit betekent dat wanneer jij content op de website plaatst (bijvoorbeeld door het aanleveren van een vacaturetekst of het uploaden van een CV) jij Greenjobs.nl een wereldwijde, eeuwigdurende, niet-exclusieve, overdraagbare, sublicentieerbare licentie verleent om jouw content te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, te publiceren, te vertalen, te distribueren en te publiceren via alle media of distributiemethoden die nu bekend zijn of in de toekomst worden ontwikkeld. De toestemming die jij aan Greenjobs.nl geeft, zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de website en de social media kanalen van Greenjobs.nl.

  3. Je begrijpt dat Greenjobs.nl niet gehouden is tot het geheimhouden van de desbetreffende content.

  4. Jij vrijwaart Greenjobs.nl tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op de door jou verstrekte materialen en gegevens aan Greenjobs.

  5. Greenjobs.nl kan jouw (bedrijfs)naam en logo gebruiken voor promotionele doeleinden.

  13 - De licentie die jij van Greenjobs.nl krijgt

  1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de website en alle overige door Greenjobs.nl ter beschikking gestelde materialen en informatie, rusten bij Greenjobs.nl of haar licentiegevers.

  2. Jij krijgt van Greenjobs.nl een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om gebruik te maken van de website, voor het doel en de duur van jouw overeenkomst met Greenjobs.nl

  14 - Beëindiging overeenkomst

  1. Wanneer Werkgever een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van een betaald pakket, zoals het Premium, Premium Social of Social Plus pakket, dan kan de overeenkomst niet opgezegd of ontbonden worden. Ook wanneer Werkgever een overeenkomst heeft gesloten voor het afnemen van een abonnement, dan kan de overeenkomst niet opgezegd of ontbonden worden. Restitutie is in geen enkel geval mogelijk.

  2. In alle gevallen waarin jij de bepalingen uit deze algemene voorwaarden schendt, kan Greenjobs.nl de overeenkomst met jou direct beëindigen, het account verwijderen, dan wel de toegang tot de website ontzeggen. Greenjobs.nl is niet verantwoordelijk voor hieruit voortvloeiende schade en er zal geen restitutie plaatsvinden van reeds betaalde bedragen.

  3. Greenjobs.nl behoudt zich het recht voor de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de werkgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien het faillissement van de werkgever wordt aangevraagd dan wel uitgesproken of indien de onderneming van de werkgever wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Greenjobs.nl zal in geval van een dergelijke beëindiging nooit tot enige schadevergoeding verplicht zijn. Elke vordering van Greenjobs.nl op de werkgever is in dit geval direct en volledig opeisbaar. Reeds betaalde bedragen zullen niet worden gerestitueerd.

  15 - Overmacht

  1. Greenjobs.nl hoeft haar verplichtingen niet na te komen, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt - naast hetgeen daarover in de wet en jurisprudentie is bepaald - onder andere verstaan: ziekte, stakingen, (internet)storingen, netwerkstoringen, quarantainemaatregelen, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle andere van buitenkomende oorzaken - voorzien of niet voorzien - waarop Greenjobs.nl geen invloed kan uitoefenen en waardoor Greenjobs.nl redelijkerwijs niet in staat is om haar verplichtingen na te komen.

  2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 2 maanden is de werkgever gerechtigd de overeenkomst op te zeggen. Vervolgens heeft Greenjobs.nl het recht om - voor zover van belang - reeds betaalde vergoedingen terug te storten, of om de vergoeding in de vorm van een voucher uit te keren.

  16 - Vragen of klachten

  1. Heb je een vraag of een klacht over - het gebruik van - de website? Dan kun je Greenjobs.nl mailen via info@greenjobs.nl.

  2. Ben je een werkgever en heb je een klacht over de dienstverlening van Greenjobs.nl? Dan dien je uiterlijk binnen 30 dagen na het einde van de overeenkomst een klacht in te dienen. Indien je een klacht indient (zoals een klacht over de factuur) betekent dit niet dat de betaling mag worden opgeschort.

  3. Greenjobs.nl zal binnen 14 kalenderdagen reageren op een binnengekomen vraag of klacht.

  17 - Beperking van aansprakelijkheid

  1. Is Greenjobs.nl de afspraken die zij met jou heeft gemaakt, niet nagekomen? Dan is het goed om je ervan bewust te zijn dat de aansprakelijkheid van Greenjobs.nl beperkt is. In dit artikel vertelt Greenjobs.nl jou hoe zij haar aansprakelijkheid heeft beperkt.

  2. Voor zover wettelijk toegestaan en voor zover in dit artikel niet anders is bepaald, is de aansprakelijkheid van Greenjobs.nl als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad, te allen tijde uitgesloten.

  3. Greenjobs.nl is in ieder geval nooit aansprakelijk voor indirecte schade. Voorbeelden van indirecte schade: reputatieschade, gederfde winst, schade door bedrijfsstagnatie, gemiste besparingen, enzovoorts.

  4. De aansprakelijkheid van Greenjobs.nl is in iedere geval altijd beperkt tot het bedrag dat via haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, met inbegrip van haar eigen risico onder die verzekering. Indien de verzekeraar niet uitkeert is de volledige aansprakelijkheid van Greenjobs.nl beperkt tot de hoogte van de factuurwaarde van het deel van de overeenkomst waar Greenjobs.nl aansprakelijk voor is, met altijd een maximum van EUR 500,-.

  5. Is de schade veroorzaakt omdat Greenjobs.nl deze met opzet heeft veroorzaakt of omdat Greenjobs.nl bewust roekeloos heeft gehandeld? Dan is Greenjobs.nl wel aansprakelijk voor jouw schade.

  6. Iedere vordering en / of claim, verjaart tegen Greenjobs.nl binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.

  18 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter

  1. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen jou en Greenjobs.nl is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

  2. Geschillen zullen worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

  19 - Tot slot

  1. Greenjobs.nl mag deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment wijzigen of aanvullen. De aangepaste voorwaarden zullen op www.greenjobs.nl worden geplaatst en Greenjobs.nl zal jou hiervan op de hoogte stellen. Heb je bezwaar tegen een wijziging? Dan dien je dit binnen 14 dagen nadat Greenjobs.nl jou hiervan op de hoogte heeft gesteld, te laten weten. Doe je dit niet, of blijf je gebruikmaken van de website? Dan gaat Greenjobs.nl ervan uit dat je akkoord bent.

  2. Greenjobs.nl mag haar rechten overdragen aan anderen. Jij mag dat pas, nadat Greenjobs.nl hiervoor haar schriftelijke toestemming heeft gegeven (deze bepaling geldt ook bij overname van de bedrijfsactiviteiten van de werkgever).

  3. Mocht de rechter van mening zijn dat een bepaling uit deze algemene voorwaarden toch niet helemaal door de beugel kan (in juridische termen: de rechter vernietigt een bepaling of geeft aan dat deze nietig is), dan zal de rest van deze algemene voorwaarden gewoon geldig blijven.

  4. Greenjobs.nl kan voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelen en is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 6:76 BW zijn, voor zover wettelijk toegestaan, uitgesloten.


  Privacy- en Cookieverklaring Greenjobs.nl

  Greenjobs.nl vindt privacy belangrijk en gaat op een zorgvuldige wijze om met jouw persoonsgegevens. Wij houden ons aan de AVG, wat betekent dat wij

  • Duidelijk vermelden aan jou welke gegevens wij verwerken.
  • Alleen gegevens verzamelen die nodig zijn om onze gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
  • Niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is.
  • Redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
  • Bewaartermijnen in acht nemen en hierna de gegevens wissen.
  • Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw gegevens te beschermen.
  • Jouw rechten respecteren.

  In deze privacy- en cookieverklaring kun je lezen welke persoonsgegevens Greenjobs.nl verwerkt van websitebezoekers, werkzoekenden en werkgevers.

  Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan Greenjobs.nl te verstrekken. Greenjobs.nl zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van Greenjobs.nl verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren. Wij kunnen (een deel van) onze diensten niet aanbieden zonder deze gegevens.

  Over Greenjobs.nl

  Wij zijn Greenjobs.nl, de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

  Greenjobs.nl is gevestigd aan de Van Bossestraat 5H. In het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn we ingeschreven onder nummer 84083107.

  Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met ons opnemen:

  E-mail: info@greenjobs.nl

  Via de ouderwetse post: Van Bossestraat 5H, 1051JR Amsterdam

  Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

  Werkzoekenden die een account aanmaken of op een vacature reageren

   Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van werkzoekenden die een account aanmaken of op een vacature reageren:

   • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
   • Geboortedatum en plaats
   • Geslacht en leeftijd
   • E-mailadres
   • Telefoonnummer
   • Wachtwoord
   • Functie titel en positie
   • Huidige functie
   • Een korte beschrijving over jezelf
   • Motivatiebrief
   • Of je wilt verhuizen voor jouw ideale baan
   • Salaris voorkeuren
   • Curriculum Vitae (CV) en de persoonsgegevens die hierin zijn opgenomen
   • Informatie over opleidingen
   • Profielfoto
   • Of jij beschikbaar bent

   Om een account als werkzoekende aan te kunnen maken, zul je jouw naam en e-mailadres moeten invullen. Het is vervolgens helemaal aan jou, welke gegevens je in het account opneemt. Wij slaan jouw e-mailadres en wachtwoord op, zodat je de volgende keer makkelijker kunt inloggen. Je kan trouwens ook inloggen op deze website via LinkedIn. LinkedIn deelt dan jouw naam, e-mailadres en profielfoto met Greenjobs.nl en zal je gaan verifiëren. De koppeling tussen Greenjobs.nl en LinkedIn kun je altijd verbreken. Het is goed om te weten dat LinkedIn waarschijnlijk cookies plaatst, wanneer je met jouw LinkedIn profiel inlogt op onze website. Bekijk vooral even het privacybeleid en de cookie tabel van LinkedIn, als je op deze manier wilt inloggen op Greenjobs.nl.

   Wil je op een vacature reageren? Dan zul je vaak jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, geslacht, motivatie en CV moeten uploaden of invullen. Deze gegevens slaan wij op. Soms word je direct doorverwezen naar de website van de werkgever om te solliciteren. Wij slaan dan geen extra gegevens van je op.

   Wij verwerken jouw gegevens zodat je een account kan aanmaken en deze kunt verifiëren, op vacatures kunt reageren, om op jouw vragen en verzoeken te kunnen reageren en in zijn algemeenheid om contact met je te kunnen opnemen, indien dit van belang is voor de uitvoering van onze dienstverlening. Heb jij in jouw account aangegeven dat je ook job alerts van ons wilt ontvangen? Dan verwerken wij jouw gegevens om de job alert te kunnen sturen via de mail.

   Je begrijpt dat wanneer je solliciteert, wij jouw gegevens doorsturen aan de desbetreffende werkgever. Wil je de sollicitatie verwijderen, of iets aanpassen? Dan dien je contact op te nemen met de desbetreffende werkgever.

   Het komt wel eens voor dat wij berichten ontvangen op onze social media kanalen. Wij verwerken jouw gegevens in dat geval, om op jouw vraag of verzoek te kunnen reageren. Deze gegevens verwijderen wij natuurlijk wanneer jouw vraag of verzoek is afgehandeld.

   Werkgevers die een account aanmaken

    Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van werkgevers die een account aanmaken:

    • NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats)
    • E-mailadres
    • Telefoonnummer
    • Profielfoto
    • Functie
    • Wachtwoord
    • Gegevens van het bedrijf waar je voor werkt/vertegenwoordigt
    • Factuurgegevens
    • Onze correspondentie

    Om een account als werkgever aan te kunnen maken, zul je jouw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer moeten invullen. Het is vervolgens helemaal aan jou, welke gegevens je in het account opneemt. Bestel je via de website een pakket? Dan verwerken wij jouw e-mailadres om contact te kunnen opnemen met je over jouw aanvraag. Om jouw bestelling te kunnen afhandelen, gebruiken wij het opgegeven e-mailadres en factuuradres.

    De persoonsgegevens die wij van werkgevers verzamelen, worden in de meeste gevallen onder de grondslag “overeenkomst” verwerkt. Wij hebben namelijk een aantal gegevens nodig, om een overeenkomst met je te kunnen aangaan en deze te kunnen uitvoeren. Daarnaast gebruiken wij gegevens om onze zakelijke relatie te onderhouden, bijvoorbeeld om contact met je te kunnen opnemen over (een verandering in) onze dienstverlening, een factuur te kunnen sturen, te reageren op een verzoek, een vraag of een klacht, of om je te kunnen benaderen met een aanbieding. Zo sturen wij bijvoorbeeld een e-mail, wanneer jouw vacature bijna verloopt. Ook om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen (denk maar aan de wettelijke bewaarplicht van administratieve gegevens), worden gegevens verwerkt.

    Websitebezoekers, overig

     Wij kunnen de volgende gegevens verzamelen van websitebezoekers:

     • E-mailadres
     • Voor- en achternaam
     • Algemene bezoekgegevens, wanneer jij gebruikmaakt van ons website (het IP-adres bijvoorbeeld)
     • Gegevens die jij met ons deelt, wanneer je contact opneemt
     • Gegevens die zijn opgenomen in jouw review (waaronder een eventuele foto)

     Nieuwsbrief

     Op deze website kan jij je aanmelden om onze nieuwsbrief te ontvangen. Hiervoor vragen wij om jouw e-mailadres en naam. Wij sturen alleen onze nieuwsbrief op, indien jij toestemming hebt gegeven om jouw naam en e-mailadres toe te voegen aan onze lijst van abonnees. Elke nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Wanneer jij je afmeldt, houden we jouw gegevens op een blokkeerlijst, zodat we je niet per ongeluk ongewenste e-mails sturen. Voor het opmaken en versturen van de nieuwsbrief, maken wij gebruik van Brevo. Je kan hier lezen hoe Brevo met jouw gegevens omgaat.

     Reviews

     Omdat wij graag reviews van tevreden gebruikers van Greenjobs.nl willen tonen op de website, kunnen wij jou vragen om een review (met jouw naam en foto) te mogen plaatsen op onze website. In principe laten wij jouw review staan totdat wij deze verwijderen van de website, of wanneer jij hebt aangegeven de review te willen laten verwijderen.

     Een gebruiksvriendelijke website, het analyseren van de website

     Bij een bezoek aan deze website, worden cookies geplaatst door ons, of een derde partij. Dit doen we, omdat wij een gebruiksvriendelijke website willen aanbieden. Ook willen we graag bekijken hoe onze website wordt gebruikt. Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben om de website te analyseren en te verbeteren, maar wij verwerken ook wel de informatie die wij via cookies verkrijgen, op basis van jouw toestemming of op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Verderop in deze privacy- en cookieverklaring onder het kopje “Cookies” vertellen wij je welke cookies wij gebruiken, waarom we dit doen en wanneer deze cookies worden verwijderd. Wij verzamelen algemene bezoekgegevens, zoals informatie over het type apparaat dat jij gebruikt, de browser en de manier waarop jij onze website gebruikt. Met sommige cookies worden persoonsgegevens verwerkt, zoals het IP-adres.

     Contact

     Neem je contact met ons op? Dan verwerken wij natuurlijk de gegevens die we van jou hebben ontvangen, zodat wij kunnen reageren op jouw bericht. Deze gegevens verwijderen wij natuurlijk, wanneer jouw vraag, verzoek, klacht, etc. is afgehandeld.

     Social media buttons en websites van derden

     Op onze website staan social media buttons van Facebook, Instagram, LinkedIn en mogelijke andere links naar websites van derden. Als jij op een social media button klikt, kunnen er cookies worden geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Je kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:

     Hoe komen wij aan jouw gegevens?

     Wij verzamelen jouw gegevens op verschillende manieren. Veelal verkrijgen we deze gegevens direct van jou, bijvoorbeeld omdat jij een account hebt aangemaakt als werkzoekende of werkgever, reageert op een vacature of een formulier invult op de website. Wanneer je “slechts” onze website bezoekt, kunnen wij ook persoonsgegevens van jou verzamelen. Daarnaast is het mogelijk dat wij gegevens verzamelen die niet rechtstreeks door jou zijn verstrekt. Zo kunnen wij gegevens uit openbare bronnen verzamelen, indien wij hiervoor een rechtvaardigingsgrond hebben, zoals een commercieel doeleinde (bijvoorbeeld om je te kunnen benaderen via LinkedIn).

     Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

     Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven, te verwezenlijken. Uiteraard kunnen wij persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. We sturen je eens per jaar een email met de vraag of je uit onze databases wilt worden verwijderd, of je gegevens wilt aanpassen, of dat je in de databases wil blijven staan. Jij kan jouw account altijd verwijderen. Wanneer jij een account verwijdert, worden de opgeslagen gegevens geanonimiseerd. Er worden trouwens dagelijks back-ups gemaakt; de opgeslagen gegevens worden vervolgens nog een half jaar bewaard.

     Wij zorgen ervoor dat alle onnodige informatie wordt verwijderd van de (interne) computersystemen.

     Doorgifte gegevens aan derden

     Wij verkopen geen gegevens aan derden, maar wij kunnen wel gegevens doorgeven. Zo kunnen wij gegevens doorgeven aan derden in het kader van onze overeenkomst, aan onze verwerkers, indien wij hiertoe verplicht worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijke bevel of vonnis, wanneer wij hiervoor een gerechtvaardigd belang hebben of wanneer jij hiertoe jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven.

     Wij kunnen jouw gegevens doorgeven aan de volgende ontvangers, waaronder onze verwerkers:

     • Hosting van de website
     • IT-leveranciers en dienstverleners (zoals leveranciers van SaaS recruitment software)
     • Brevo
     • Google Analytics
     • Cookie leveranciers
     • Boekhouder voor de financiële administratie
     • Mailservers
     • Telefoondiensten
     • Werkgevers, wanneer je op een vacature hebt gesolliciteerd

     Met (sub)verwerkers sluiten wij een (verwerkers)overeenkomst. Hierin wordt vastgelegd dat jouw gegevens alleen worden gebruikt voor het beoogde doel c.q. de beoogde overeenkomst en dat de gegevens na de opdracht door de (sub)verwerker worden vernietigd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Europa. Dit doen we alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een modelovereenkomst met aanvullende waarborgen bijvoorbeeld, zoals dit modelcontract dat is goedgekeurd door de Europese Commissie. Waar mogelijk maken we gebruik van (sub)verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER.

     Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

     Wij hebben technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om misbruik van - en ongeoorloofde toegang tot - jouw persoonsgegevens te voorkomen. Wij kunnen alleen niet garanderen dat de manier waarop jij online jouw gegevens verstrekt veilig is; dit vanwege de specifieke kenmerken van het internet. Wij evalueren en actualiseren regelmatig de door ons genomen beveiligingsmaatregelen.

     Wij hebben in het bovengenoemde kader de volgende maatregelen genomen:

     • Fysieke toegangscontroles
     • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
     • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
     • Regelmatige back-ups
     • TLS-encryptie
     • Dataopslag in Nederland

     Jouw rechten

     Dit zijn jouw rechten:

     • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Jij hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van ons te verkrijgen, als dit technisch haalbaar is. Via jouw account, kun je jouw data downloaden.
     • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, opvragen. Met een account heb je inzage in (een deel van) jouw gegevens.
     • Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen. Met een account kun je zelf jouw persoonsgegevens verwijderen of wijzigen.
     • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
     • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan ons verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zullen wij jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
     • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

     Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar info@greenjobs.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen. Als je een account hebt aangemaakt als werkzoekende of werkgever, kun je zelf gemakkelijk jouw gegevens inzien en / of verwijderen via “Gebruikers privacy”. Ook kun je hier jouw gegevens downloaden. Tot slot kun je in jouw account gegevens wijzigen of aanvullen.

     Cookies

     Ook deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd "onthouden". Sommige cookies worden verwijderd nadat de browser is afgesloten (sessie cookies), terwijl andere cookies op jouw computer of mobiele apparaat blijven opgeslagen voor de periode die is ingesteld in de cookie (permanente cookies). Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. Greenjobs.nl heeft geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus wij adviseren je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

     Door gebruik te maken van cookies, zorgen we ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. Ook kunnen wij zo beter begrijpen hoe onze website wordt gebruikt en wat we kunnen doen om de website te verbeteren.

     Op deze website worden de volgende cookies gebruikt:

     Noodzakelijke cookies.

     Deze website gebruikt strikt noodzakelijke cookies die essentieel zijn voor de werking van de site.

     Analytische / tracking cookies.

     Google Analytics. De website maakt gebruik van 'Google Analytics'. Deze service wordt aangeboden door het Amerikaanse bedrijf Google en is door ons “privacyvriendelijk” ingesteld. Door gebruik te maken van deze service kunnen wij het verkeer op onze website volgen en rapporten maken. Dit betekent dat er wél persoonsgegevens worden verwerkt, maar het gebruik van deze cookies geringe gevolgen heeft voor jouw privacy. Wij hebben natuurlijk met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd, 'gegevens delen' uitgezet en we maken ook geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. 

     Google Signals. We maken gebruik van Google Signals, onderdeel van Google Analytics, om inzicht te krijgen in het gedrag van gebruikers op diverse apparaten en platforms. Deze tool verzamelt gegevens van ingelogde gebruikers met Google-accounts die onze site bezoeken via verschillende apparaten. Verzamelde gegevens zijn anoniem en geaggregeerd. Dit helpt ons om onze diensten te verbeteren en trends te begrijpen. 

     Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze cookies te plaatsen. De cookies worden maximaal 14 maanden bewaard. Als je hier meer over wilt weten, kun je de privacyverklaring van Google Analytics lezen. Wil je liever niet dat Google Analytics jouw gegevens gebruikt? Maak dan gebruik van de opt-out regeling door hier te klikken.

     YouTube en Google Maps. Op deze website kun je YouTube filmpjes bekijken. Daarnaast maken we gebruik van Google Maps, waarmee cookies worden geplaatst. Google kan de volgende (advertentie)cookies plaatsen:

     • PREF: deze cookie registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video’s gebruikt op verschillende websites. Verloopt na 14 maanden.
     • VISITOR_INFO1_LIVE: verloopt na 179 dagen en probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.
     • YSC: verloopt na een sessie en registreert een unieke ID om statistieken bij te houden m.b.t. de video's van YouTube die de gebruiker heeft gezien.
     • remote_sid: houdt gebruikerssessies bij.
     • NID: verloopt na 6 maanden en registreert een uniek ID die terugkerende devices van gebruikers identificeert. Deze ID wordt gebruikt om advertenties op maat aan te bieden.

     Voor meer informatie, raden wij je aan deze pagina te bekijken.

     Cookies verwijderen

     De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de 'voorkeuren' van jouw browser. De 'help'-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

     Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op door te mailen naar info@greenjobs.nl.

     Gegevensverzameling en -gebruik door chatbots

     Op onze website gebruiken we een chatbot van Pipedrive om je vragen te beantwoorden en je algehele ervaring te verbeteren. Deze chatbot kan tijdens je interactie bepaalde informatie verzamelen, waaronder:

     • Tekst die je invoert tijdens gesprekken: Dit helpt ons je verzoeken te begrijpen en de reacties van de chatbot in de loop van de tijd te verbeteren.

     • Geanonimiseerde gebruiksgegevens: We kunnen algemene, niet-identificeerbare gegevens verzamelen over je interacties met de chatbot, zoals veelgestelde vragen of besproken onderwerpen. Dit helpt ons de functionaliteit van de chatbot te verbeteren.

     We zullen via de chatbot nooit persoonlijke gegevens (zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer) verzamelen, tenzij je deze expliciet verstrekt.

     Als je ervoor kiest om tijdens een chat persoonlijke gegevens te verstrekken, worden deze alleen gebruikt om je specifieke vraag te beantwoorden en worden ze niet zonder je toestemming met derden gedeeld.

     Bewaringstermijn en gebruikerscontrole

     Chatgesprekken worden gedurende een beperkte periode bewaard om de prestaties van de chatbot te verbeteren. Je hebt het recht om te verzoeken dat je chatgeschiedenis wordt verwijderd. Neem hiervoor contact op met info@greenjobs.nl.

     Beveiliging

     We nemen de beveiliging van gegevens serieus en implementeren passende technische en organisatorische maatregelen om de via de chatbot verzamelde informatie te beschermen.

     Klacht indienen

     Natuurlijk helpen wij je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen ons met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

     Wijziging in deze privacy- en cookieverklaring

     Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 29 augustus, 2023. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring op elk gewenst moment.

     Ik heb al een account
     Werkzoekende

     Maak een werkzoekende account en start met solliciteren
     Let op: ben je werkgever? Klik dan op werkgever hiernaast.

     Ik heb al een account

     Login met LinkedIn

     OR

     null

     Ik heb al een account